English Polish
{% include disclaimer.html translated="no" translationOutdated="no" %} {% include disclaimer.html translated="yes" translationOutdated="no" %}
`monero-wallet-cli` is the wallet software shipped in the Monero archives. It is a console program, and manages an account. While a bitcoin wallet manages both an account and the blockchain, Monero separates these: `monerod` handles the blockchain, and `monero-wallet-cli` handles the account. `monero-wallet-cli` jest oprogramowaniem, które współpracuje z Monero. To program konsoli zarządzający kontem. Podczas gdy portfel Bitcoina zarządza zarówno kontem, jak i łańcuchem bloków, Monero rozdzielił je, aby `monerod`operował łańcuchem, a `monero-wallet-cli` kontem.
This guide will show how to perform various operations with `monero-wallet-cli`. The guide assumes you are using the most recent version of Monero and have already created an account according to the other guides. Ten przewodnik pokaże, jak wykonywać różne operacje w interfejsie `monero-wallet-cli`. Przewodnik zakłada, że używasz najnowszej wersji Monero i założyłeś już swoje konto zgodnie z instrukcjami.
Overview
You can have a list of the most important commands by running `help`:
Important commands:

"welcome" - Show welcome message.
"help all" - Show the list of all available commands.
"help <command>" - Show a command's documentation.
"apropos <keyword>" - Show commands related to a keyword.

"wallet_info" - Show wallet main address and other info.
"balance" - Show balance.
"address all" - Show all addresses.
"address new [<label text with white spaces allowed>]" - Create new subaddress.
"transfer <address> <amount>" - Send XMR to an address.
"show_transfers [in|out|pending|failed|pool]" - Show transactions.
"sweep_all <address>" - Send whole balance to another wallet.
"seed" - Show secret 25 words that can be used to recover this wallet.
"refresh" - Synchronize wallet with the Monero network.
"status" - Check current status of wallet.
"version" - Check software version.
"exit" - Exit wallet.

"donate <amount>" - Donate XMR to the development team.
Checking your balance ## Sprawdzanie salda
Since the blockchain handling and the wallet are separate programs, many uses of `monero-wallet-cli` need to work with the @daemon. This includes looking for incoming transactions to your address. Once you are running both `monero-wallet-cli` and `monerod`, enter `balance`. Ponieważ zarządzanie łańcuchem bloków i portfelem odbywa się za pomocą różnych programów, wielokrotnie użycie `monero-wallet-cli` wymaga współpracy z daemonem. Obejmuje to również sprawdzanie płatności przychodzących na twój adres. Uruchamiając równocześnie `monero-wallet-cli` i `monerod`, wpisz `balance`.
Output:
Currently selected account: [0] Primary account
Tag: (No tag assigned)
Balance: 7.499942880000, unlocked balance: 7.499942880000
In this example you're viewing the balance of your primary account (with index `[0]`). `Balance` is your total balance. The `unlocked balance` is the amount currently available to spend. Newly received transactions require 10 confirmations on the blockchain before being unlocked. W tym przypadku, `Balance` jest twoim saldem całkowitym. `unlocked balance` jest kwotą aktualnie dostępną do wydania. Nowe transakcje przychodzące wymagają 10 potwierdzeń zanim zostaną odblokowane. `unlocked dust` to bardzo mała liczba niewydanych wyników, które mogły się nagromadzić na twoim koncie.
Sending monero ## Wysyłanie monero
You will need the standard address you want to send to (a long string starting with '4' or a '8'). The command structure is:
transfer ADDRESS AMOUNT
transfer ADDRESS AMOUNT
Replace `ADDRESS` with the address you want to send to and `AMOUNT` with how many monero you want to send.
Receiving monero ## Otrzymywanie Monero:
If you have your own Monero address, you just need to give your address to someone. Jeśli posiadasz własny adres Monero, wystarczy przekazać nadawcy twój adres standardowy.
You can find out your primary address with: Swój adres znajdziesz pod funkcją:
address
address
Since Monero is anonymous, you won't see the origin address the funds you receive came from. If you want to know, for instance to credit a particular customer, you'll have to tell the sender to use a payment ID, which is an arbitrary optional tag which gets attached to a transaction. It's not possible to use standalone payment addresses, but you can generate an address that already includes a random payment ID (integrated addresss) using `integrated_address`: Ponieważ Monero jest anonimowe, nie zobaczysz adresu nadawcy. Jeżeli chcesz go poznać, na przykład, żeby podziękować konkretnemu klientowi, poproś nadawcę o użycie opcjonalnego numeru identyfikacyjnego, który może zostać przypisany transakcji. Aby uprościć życie, możesz wygenerować adres zintegrowany, który już zawiera losowy numer identyfikacyjny, za pomocą funkcji: