English Polish
Random payment ID: <82d79055f3b27f56>
Matching integrated address: 4KHQkZ4MmVePC2yau6Mb8vhuGGy8LVdsZD8CFcQJvr4BSTfC5AQX3aXCn5RiDPjvsEHiJu1TC1ybR8pRTCbZM5bhTrAD3HDwWMtAn1K7nV
This will generate a random payment ID, and give you the address that includes your own account and that payment ID. If you want to select a particular payment ID, you can do that too. Use: Funkcja ta wygeneruje losowy numer identyfikacyjny i stworzy adres, który już zawiera twoje konto i numer identyfikacyjny tej płatności. Jeśli chcesz wybrać określony numer identyfikacyjny, użyj funkcji:
integrated_address 82d79055f3b27f56
integrated_address 12346780abcdef00
Payments made to an integrated address generated from your account will go to your account, with that payment ID attached, so you can tell payments apart. Płatności dokonane na adres zintegrowany wygenerowany z twojego konta przejdą na twoje konto wraz z załączonym numerem identyfikacyjnym, umożliwiając rozróżnienie transakcji.
Using subaddresses
It's suggested to use subaddresses (starting with `8`) instead of your main address (starting with `4`) to receive funds. Run:
address new [<label text with white spaces allowed>]
This will generate a subaddress and its optional label, which addess you can share to receive payment on the account it's linked to. For example,
address new github_donations
will generate a subaddress and its label 'github_donations'.
To view all generated addresses, run:
address all
address
Proving to a third party you paid someone ## Udowadnianie płatności osobom trzecim:
If you pay a merchant, and the merchant claims to not have received the funds, you may need to prove to a third party you did send the funds - or even to the merchant, if it is a honest mistake. Monero is private, so you can't just point to your transaction in the blockchain, as you can't tell who sent it, and who received it. However, by supplying the per-transaction private key to a party, that party can tell whether that transaction sent monero to that particular address. Note that storing these per-transaction keys is disabled by default, and you will have to enable it before sending, if you think you may need it: Gdy dokonasz zapłaty, a odbiorca stwierdzi, że jej nie otrzymał, możesz udowodnić swoją płatność osobom trzecim lub samemu odbiorcy, jeśli po prostu popełnił on pomyłkę. Monero jest prywatne, a więc nie możesz po prostu wskazać na swoją transakcję w łańcuchu bloków, ponieważ nie da się rozróżnić, kto ją wysłał, a kto odebrał. Możesz jednak przekazać stronie prywatny klucz transakcji, aby strona rozpoznała, czy dokonana została płatność na dany adres. Zauważ, że zachowanie tych kluczy transakcji domyślnie jest wyłączone i musisz go włączyć przed dokonaniem płatności, jeśli uważasz, że będziesz ich potrzebował:
set store-tx-info 1
set store-tx-info 1
You can retrieve the tx key from an earlier transaction: Możesz przywróciń klucz tx z wcześniejszej transakcji:
get_tx_key 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
get_tx_key 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
Pass in the transaction ID you want the key for. Remember that a payment might have been split in more than one transaction, so you may need several keys. You can then send that key, or these keys, to whoever you want to provide proof of your transaction, along with the transaction id and the address you sent to. Note that this third party, if knowing your own address, will be able to see how much change was returned to you as well. Wskaż numer identyfikacyjny transakcji, dla której chcesz otrzymań klucz. Pamiętaj, że płatność może zostać podzielona na więcej niż jedną transakcję, więc możesz potrzebować kilku kluczy. Następnie możesz przesłać otrzymany klucz lub klucze do osoby, której chcesz udowodnić dokonanie płatności, razem z numerem identyfikacyjnym transakcji i adresem odbiorcy. Zauważ, że strona trzecia, znając twój adres, będzie w stanie zobaczyć także, ile zwrotu otrzymałeś.
If you are the third party (that is, someone wants to prove to you that they sent monero to an address), then you can check this way: Jeżeli to ty jesteś stroną trzecią (to znaczy ktoś chce ci udowodnić, że przelał Monero na dany adres), sprawdź w ten sposób:
check_tx_key TXID TXKEY ADDRESS
check_tx_key TXID TXKEY ADDRESS