English Polish
address
address
address all
address
address new github_donations
address new [<label text with white spaces allowed>]
Checking your balance ## Sprawdzanie salda
check_tx_key TXID TXKEY ADDRESS
check_tx_key TXID TXKEY ADDRESS
Currently selected account: [0] Primary account
Tag: (No tag assigned)
Balance: 7.499942880000, unlocked balance: 7.499942880000
get_tx_key 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
get_tx_key 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
How to find a payment to you ## Jak odnaleźć płatność przychodzącą:
If you are the third party (that is, someone wants to prove to you that they sent monero to an address), then you can check this way: Jeżeli to ty jesteś stroną trzecią (to znaczy ktoś chce ci udowodnić, że przelał Monero na dany adres), sprawdź w ten sposób:
If you have your own Monero address, you just need to give your address to someone. Jeśli posiadasz własny adres Monero, wystarczy przekazać nadawcy twój adres standardowy.
If you pay a merchant, and the merchant claims to not have received the funds, you may need to prove to a third party you did send the funds - or even to the merchant, if it is a honest mistake. Monero is private, so you can't just point to your transaction in the blockchain, as you can't tell who sent it, and who received it. However, by supplying the per-transaction private key to a party, that party can tell whether that transaction sent monero to that particular address. Note that storing these per-transaction keys is disabled by default, and you will have to enable it before sending, if you think you may need it: Gdy dokonasz zapłaty, a odbiorca stwierdzi, że jej nie otrzymał, możesz udowodnić swoją płatność osobom trzecim lub samemu odbiorcy, jeśli po prostu popełnił on pomyłkę. Monero jest prywatne, a więc nie możesz po prostu wskazać na swoją transakcję w łańcuchu bloków, ponieważ nie da się rozróżnić, kto ją wysłał, a kto odebrał. Możesz jednak przekazać stronie prywatny klucz transakcji, aby strona rozpoznała, czy dokonana została płatność na dany adres. Zauważ, że zachowanie tych kluczy transakcji domyślnie jest wyłączone i musisz go włączyć przed dokonaniem płatności, jeśli uważasz, że będziesz ich potrzebował:
If you received a payment using a particular payment ID, you can look it up: Jeśli otrzymałeś płatność z użyciem określonego numeru identyfikacyjnego, wyszukaj go, wpisując:
If you want to mine, you can do so from the wallet: Możesz zacząć wydobywać bezpośrednio z portfela, wpisując:
Important commands:

"welcome" - Show welcome message.
"help all" - Show the list of all available commands.
"help <command>" - Show a command's documentation.
"apropos <keyword>" - Show commands related to a keyword.

"wallet_info" - Show wallet main address and other info.
"balance" - Show balance.
"address all" - Show all addresses.
"address new [<label text with white spaces allowed>]" - Create new subaddress.
"transfer <address> <amount>" - Send XMR to an address.
"show_transfers [in|out|pending|failed|pool]" - Show transactions.
"sweep_all <address>" - Send whole balance to another wallet.
"seed" - Show secret 25 words that can be used to recover this wallet.
"refresh" - Synchronize wallet with the Monero network.
"status" - Check current status of wallet.
"version" - Check software version.
"exit" - Exit wallet.

"donate <amount>" - Donate XMR to the development team.
{% include disclaimer.html translated="no" translationOutdated="no" %} {% include disclaimer.html translated="yes" translationOutdated="no" %}
integrated_address 82d79055f3b27f56
integrated_address 12346780abcdef00
In this example you're viewing the balance of your primary account (with index `[0]`). `Balance` is your total balance. The `unlocked balance` is the amount currently available to spend. Newly received transactions require 10 confirmations on the blockchain before being unlocked. W tym przypadku, `Balance` jest twoim saldem całkowitym. `unlocked balance` jest kwotą aktualnie dostępną do wydania. Nowe transakcje przychodzące wymagają 10 potwierdzeń zanim zostaną odblokowane. `unlocked dust` to bardzo mała liczba niewydanych wyników, które mogły się nagromadzić na twoim koncie.
It's suggested to use subaddresses (starting with `8`) instead of your main address (starting with `4`) to receive funds. Run:
`monero-wallet-cli` is the wallet software shipped in the Monero archives. It is a console program, and manages an account. While a bitcoin wallet manages both an account and the blockchain, Monero separates these: `monerod` handles the blockchain, and `monero-wallet-cli` handles the account. `monero-wallet-cli` jest oprogramowaniem, które współpracuje z Monero. To program konsoli zarządzający kontem. Podczas gdy portfel Bitcoina zarządza zarówno kontem, jak i łańcuchem bloków, Monero rozdzielił je, aby `monerod`operował łańcuchem, a `monero-wallet-cli` kontem.