English Polish
`monero-wallet-cli` is the wallet software shipped in the Monero archives. It is a console program, and manages an account. While a bitcoin wallet manages both an account and the blockchain, Monero separates these: `monerod` handles the blockchain, and `monero-wallet-cli` handles the account. `monero-wallet-cli` jest oprogramowaniem, które współpracuje z Monero. To program konsoli zarządzający kontem. Podczas gdy portfel Bitcoina zarządza zarówno kontem, jak i łańcuchem bloków, Monero rozdzielił je, aby `monerod`operował łańcuchem, a `monero-wallet-cli` kontem.
This guide will show how to perform various operations with `monero-wallet-cli`. The guide assumes you are using the most recent version of Monero and have already created an account according to the other guides. Ten przewodnik pokaże, jak wykonywać różne operacje w interfejsie `monero-wallet-cli`. Przewodnik zakłada, że używasz najnowszej wersji Monero i założyłeś już swoje konto zgodnie z instrukcjami.
Checking your balance ## Sprawdzanie salda
In this example you're viewing the balance of your primary account (with index `[0]`). `Balance` is your total balance. The `unlocked balance` is the amount currently available to spend. Newly received transactions require 10 confirmations on the blockchain before being unlocked. W tym przypadku, `Balance` jest twoim saldem całkowitym. `unlocked balance` jest kwotą aktualnie dostępną do wydania. Nowe transakcje przychodzące wymagają 10 potwierdzeń zanim zostaną odblokowane. `unlocked dust` to bardzo mała liczba niewydanych wyników, które mogły się nagromadzić na twoim koncie.
Sending monero ## Wysyłanie monero
transfer ADDRESS AMOUNT
transfer ADDRESS AMOUNT
Receiving monero ## Otrzymywanie Monero:
If you have your own Monero address, you just need to give your address to someone. Jeśli posiadasz własny adres Monero, wystarczy przekazać nadawcy twój adres standardowy.
You can find out your primary address with: Swój adres znajdziesz pod funkcją:
address
address
Since Monero is anonymous, you won't see the origin address the funds you receive came from. If you want to know, for instance to credit a particular customer, you'll have to tell the sender to use a payment ID, which is an arbitrary optional tag which gets attached to a transaction. It's not possible to use standalone payment addresses, but you can generate an address that already includes a random payment ID (integrated addresss) using `integrated_address`: Ponieważ Monero jest anonimowe, nie zobaczysz adresu nadawcy. Jeżeli chcesz go poznać, na przykład, żeby podziękować konkretnemu klientowi, poproś nadawcę o użycie opcjonalnego numeru identyfikacyjnego, który może zostać przypisany transakcji. Aby uprościć życie, możesz wygenerować adres zintegrowany, który już zawiera losowy numer identyfikacyjny, za pomocą funkcji:
This will generate a random payment ID, and give you the address that includes your own account and that payment ID. If you want to select a particular payment ID, you can do that too. Use: Funkcja ta wygeneruje losowy numer identyfikacyjny i stworzy adres, który już zawiera twoje konto i numer identyfikacyjny tej płatności. Jeśli chcesz wybrać określony numer identyfikacyjny, użyj funkcji:
integrated_address 82d79055f3b27f56
integrated_address 12346780abcdef00
Payments made to an integrated address generated from your account will go to your account, with that payment ID attached, so you can tell payments apart. Płatności dokonane na adres zintegrowany wygenerowany z twojego konta przejdą na twoje konto wraz z załączonym numerem identyfikacyjnym, umożliwiając rozróżnienie transakcji.
address all
address
Proving to a third party you paid someone ## Udowadnianie płatności osobom trzecim:
set store-tx-info 1
set store-tx-info 1
get_tx_key 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
get_tx_key 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
check_tx_key TXID TXKEY ADDRESS
check_tx_key TXID TXKEY ADDRESS
Replace `TXID`, `TXKEY` and `ADDRESS` with the transaction ID, per-transaction key, and destination address which were supplied to you, respectively. `monero-wallet-cli` will check that transaction and let you know how much monero this transaction paid to the given address. Zamień `TXID`, `TXKEY` i `ADDRESS` na, odpowiednio, numer identyfikacyjny transakcji, klucz transakcji oraz przekazany ci adres odbiorcy. monero-wallet-cli sprawdzi tę transakcję i poinformuje cię, ile Monero zostało przesłane na dany adres.