English Norwegian Bokmål
{% include disclaimer.html translated="no" translationOutdated="no" %} {% include disclaimer.html translated="yes" translationOutdated="no" %}
## Steps: ## Steg:
Download the [Monero CLI]({{ site.baseurl }}/downloads/#cli). Last ned [Monero CLI]({{ site.baseurl }}/downloads/#cli).
Download and unzip the latest (non-GUI) version of I2P-zero: https://github.com/i2p-zero/i2p-zero/releases Last ned og pakk ut den siste (ikke-GUI)-versjonen av I2P-zero: https://github.com/i2p-zero/i2p-zero/releases
Run I2P-zero by entering the i2p-zero unzipped directory and typing: `router/bin/i2p-zero` Kjør I2P-zero ved å taste inn den i2p-zero-utpakkede katalogen og tast inn: `router/bin/i2p-zero`
(optional) Find out your randomly assigned I2P port by typing: `router/bin/tunnel-control.sh router.externalPort`. For privacy reasons, do not disclose this port number to other people. Tell your firewall to forward traffic through to this port so that your I2P node is publicly reachable. If you have no ability to allow incoming connections, everything will still work, but your I2P node will not be helping the I2P network as much as it could. (valgfritt) Finn din tilfeldig tildelte I2P-port ved å taste inn: `router/bin/tunnel-control.sh router.externalPort`. Av personvernhensyn avdekker vi ikke dette portnummeret til andre personer. Få brannmuren din til å videreføre trafikk gjennom denne porten slik at I2P-noden din er offentlig tilgjengelig. Hvis du ikke har mulighet til å tillate innkommende transaksjoner, vil alt fremdeles fungere, men I2P-noden din vil ikke hjelpe I2P-nettverket like mye som det hadde kunnet.
Create a socks tunnel for outgoing I2P connections by typing: `router/bin/tunnel-control.sh socks.create 8060` Opprett en socks-tunnel for utgående I2P-tilkoblinger ved å taste inn: `router/bin/tunnel-control.sh socks.create 8060`
Create a server tunnel for incoming I2P connections by typing: `router/bin/tunnel-control.sh server.create 127.0.0.1 8061`. Opprett en server-tunnel for innkommende I2P-tilkoblinger ved å taste inn: `router/bin/tunnel-control.sh server.create 127.0.0.1 8061`.
The command above will result in an I2P address being printed to the command line, which will end with `.b32.i2p`. This is your new I2P address. Kommandoen over vil resultere i en I2P-adresse som skrives ut til kommandolinjen, som ender med `.b32.i2p`. Dette er din nye I2P-adresse.
Run monerod by typing the following, replacing `XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.b32.i2p` with your own I2P address that was printed from step 6: `monerod --tx-proxy i2p,127.0.0.1:8060 --add-peer core5hzivg4v5ttxbor4a3haja6dssksqsmiootlptnsrfsgwqqa.b32.i2p --add-peer dsc7fyzzultm7y6pmx2avu6tze3usc7d27nkbzs5qwuujplxcmzq.b32.i2p --add-peer sel36x6fibfzujwvt4hf5gxolz6kd3jpvbjqg6o3ud2xtionyl2q.b32.i2p --add-peer yht4tm2slhyue42zy5p2dn3sft2ffjjrpuy7oc2lpbhifcidml4q.b32.i2p --anonymous-inbound XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.b32.i2p,127.0.0.1:8061 --detach` Kjør monerod ved å taste inn følgende kommando, og erstatt `XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.b32.i2p` med din egen I2P-adresse som ble skrevet ut i steg 6: `monerod --tx-proxy i2p,127.0.0.1:8060 --add-peer core5hzivg4v5ttxbor4a3haja6dssksqsmiootlptnsrfsgwqqa.b32.i2p --add-peer dsc7fyzzultm7y6pmx2avu6tze3usc7d27nkbzs5qwuujplxcmzq.b32.i2p --add-peer sel36x6fibfzujwvt4hf5gxolz6kd3jpvbjqg6o3ud2xtionyl2q.b32.i2p --add-peer yht4tm2slhyue42zy5p2dn3sft2ffjjrpuy7oc2lpbhifcidml4q.b32.i2p --anonymous-inbound XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.b32.i2p,127.0.0.1:8061 --detach`
That's it! Do not replace the dsc****.b32.i2p address with yours, only replace the XXXXXXX.b32.i2p one. The dsc****.b32.i2p is a seed node that will help you discover other I2P-accessible monero nodes. Det var alt! Ikke bytt ut dsc****.b32.i2p-adressen med din egen, bare bytt ut XXXXXXX.b32.i2p. dsc****.b32.i2p-en er en frønode som hjelper deg med å oppdage andre I2P-tilgjengelige Monero-noder.
## Setting up Linux services so that monerod and I2P-zero are automatically started ## Oppsett av Linux-tjenester slik at monerod og I2P-zero startes automatisk
If you are running Linux, it would be useful to set this all up to run automatically if the machine is ever rebooted. You can do this by creating systemd service files: Hvis du kjører Linux, er det nyttig å sette opp dette til å kjøre automatisk dersom maskinen noen gang startes på nytt. Du kan gjøre dette ved å opprette systemd-servicefiler:
Note: take care to replace version numbers in the files below with the version numbers of monero and i2p-zero that you download. Also replace `<username>` and `<usergroup>` with your Linux user and group names (use `whoami` and `groups` commands if you don't know them). Merk: sørg for å bytte ut versjonnumrene i filene under med versjonnumrene til monero og i2p-zero som du laster ned. Bytt også ut `<username>` og `<usergroup>` med din Linux-bruker og gruppenavn (bruk `whoami`- og `groups`-kommandoene hvis du ikke kjenner til dem).
### /etc/systemd/system/i2pzero.service ### /etc/systemd/system/i2pzero.service
````
[Unit]
Description=i2pzero
After=network.target
````
[Unit]
Description=i2pzero
After=network.target
[Service] Type=simple ExecStart=/home/<username>/i2p-zero-linux.v1.17/router/bin/i2p-zero User=<username> Group=<usergroup> [Service] Type=simple ExecStart=/home/<username>/i2p-zero-linux.v1.17/router/bin/i2p-zero User=<username> Group=<usergroup>
[Install] WantedBy=multi-user.target ```` [Install] WantedBy=multi-user.target ````
### /etc/systemd/system/monerod.service ### /etc/systemd/system/monerod.service
```` [Unit] Description=monerod After=network.target ```` [Unit] Description=monerod After=network.target