English Norwegian Bokmål
{% include disclaimer.html translated="no" translationOutdated="no" %} {% include disclaimer.html translated="yes" translationOutdated="no" %}
## Operating Systems: Various versions of Linux and Windows 7, 8 ## Operativsystemer: Ulike versjoner av Linux og Windows 7 og 8
### Wallet Software: Simplewallet ### Lommebokprogramvare: Simplewallet
#### Resource for Creating Bootable Disks: [Linux](http://www.pendrivelinux.com/), [Windows](https://www.microsoft.com/en-us/download/windows-usb-dvd-download-tool)
#### Ressurser for å opprette oppstartbare disker: [Linux](http://www.pendrivelinux.com/), [Windows](https://www.microsoft.com/en-us/download/windows-usb-dvd-download-tool)
#### Resource for Monero Binaries: [Monero Binaries]({{ site.baseurl_root }}/downloads/) #### Ressurser for Monero-binærfiler: [Monero Binaries]({{ site.baseurl_root }}/downloads/)
- Take any computer you have lying around, even your normal workstation. You may find it easier to use an older computer that has no wifi or bluetooth if you're particularly paranoid - Bruk en hvilken som helst PC som du har liggende, selv din arbeidsstasjon. Du synes kanskje det er lettere å bruke en eldre PC som ikke har WiFi eller Bluetooth dersom du er spesielt paranoid
- Create a Linux or Windows bootable disk, and make sure you have the Monero binaries on the same disk or on a second disk (for Linux make sure you have also downloaded copies of the dependencies you will need, libboost1.55 and miniupnpc for instance) - Opprett en oppstartbar disk med Linux eller Windows, og sørg for at du har Monero-binærfilene på den samme disken eller på en sekundær disk (for Linux bør du sørge for at du også har lastet ned kopier av avhengighetsfilene du trenger, f.eks. libboost1.55 og miniupnpc)
- Disconnect the network and/or Internet cables from your computer, physically remove the wifi card or switch the wifi/bluetooth off on a laptop if possible - Koble fra nettverket og/eller internettkablene fra PC-en din og fysisk fjern WiFi-kortet eller skru om mulig av Wifi/Bluetooth
- Boot into your bootable OS, install the dependencies if necessary - Start opp i ditt oppstartbare operativsystem og installer avhengighetsfiler om nødvendig
- Copy the Monero binaries to a RAM disk (/dev/shm in Linux, Windows bootable ISOs normally have a Z: drive or something) - Kopier Monero-binærfilene til en RAM-disk (/dev/shm i Linux. Oppstartbare ISO-er i Windows har normalt en Z:-stasjon eller noe)
- Don't run the Monero @daemon. Instead, using the command line, use monero-wallet-cli to create a new Monero @account - Ikke kjør Monero @daemon. Bruk i stedet kommandolinjen, og bruk monero-wallet-cli for å opprette en ny Monero @konto
- When prompted for a name, give it any name, it doesn't really matter - Når du blir bedt om et navn, kan du gi det et. Det har uansett ikke noe å si
- When prompted for a password, type in like 50 - 100 random characters. Don't worry that you don't know the password, just make it LONG - Når du blir bedt om å oppgi et passord, tast inn 50–100 tilfeldige tegn. Ikke bekymre deg om at du ikke husker passordet, bare gjøre det LANGT
- **CRITICAL STEP**: Write down (on paper) your 25 word @mnemonic-seed **WARNING**: If you forget to write down this information your funds may be lost forever - **KRITISK TRINN**: Skriv ned (på papir) ditt @mnemoniske frø på 25 ord. **ADVARSEL**: Hvis du glemmer å skrive ned denne informasjonen, kan pengene dine gå tapt for alltid
- Write down (on your phone, on paper, on another computer, wherever you want) your address and view key - Skriv ned (på telefonen din, på papir, på en annen PC eller hvor enn du vil) adressen og visningsnøkkelen din
- Switch off the computer, remove the battery if there is one, and leave it physically off for a few hours - Slå av PC-en, fjern batteriet om det er mulig, og la den være fysisk slått av i noen timer
The account you've created was created in RAM, and the digital files are now inaccessible. If some adversary manages to somehow obtain the data, they will lack the long password to open it. If you need to receive payments, you have your public address, and you have the view key if needed. If you need access to it, you have your 25 word @mnemonic-seed, and you can now write out several copies of it, including an offsite copy (e.g. a bank deposit box). Kontoen du har opprettet ble opprettet i RAM, og de digitale filene er nå utilgjengelige. Hvis en uvedkommende på en eller annen måte klarer å få tilgang til dataene, vil de mangle det lange passordet for å åpne det. Hvis du må motta betalinger, har du din offentlige adresse, og du har visningsnøkkelen om det blir behov for den. Hvis du trenger tilgang til den, har du ditt @mnemoniske frø på 25 ord, og du kan nå skrive ut flere kopier av den, inkludert en kopi som befinner seg på et annet område (f.eks. i en bankboks).
Related: [Offline Account Generator](http://moneroaddress.org/) Relatert innhold: [Offline kontogenerator](http://moneroaddress.org/)