English Dutch
{% include disclaimer.html translated="no" translationOutdated="no" %} {% include disclaimer.html translated="yes" translationOutdated="no" %}
### Prove payments ### Betalingen bewijzen
When you send money to a party who then disputes the payment was made, you need to be able to prove the payment was made. Wanneer iemand naar wie je geld hebt gestuurd beweert dat de betaling niet is uitgevoerd, moet je kunnen bewijzen dat je hebt betaald.
With Bitcoin, this is typically done by looking up the transaction ID, where the origin and destination addresses are shown, along with the amount transacted. Met Bitcoin wordt dit meestal gedaan door de transactie-ID op te zoeken waarbij de bron- en doeladressen en het betaalde bedrag worden weergegeven.
Monero, however, is private: that information is not available publicly on the blockchain. The steps are therefore a bit more involved. Monero is echter vertrouwelijk, dus die informatie is niet openbaar beschikbaar op de blockchain. Er zijn dus iets meer stappen nodig.
To prove to Charlie that she made a payment to Bob, Alice must supply Charlie three pieces of information: Om aan Charlie te bewijzen dat ze een betaling heeft gedaan aan Bob moet Alice drie gegevens aan Charlie laten zien:
- the transaction ID, as is done in Bitcoin - Bob's address, as is done with Bitcoin - the transaction's key, which is new with Monero and other CryptoNote currencies - de transactie-ID, net als bij Bitcoin - het adres van Bob, net als bij Bitcoin - de transactiesleutel, een nieuwe uitvinding bij Monero en andere Cryptonote-coins
When Alice made the transaction, a one time key was automatically generated just for this transaction. Toen Alice de transactie uitvoerde, is er automatisch een sleutel speciaal voor deze transactie gegenereerd.
#### CLI #### Opdrachtregel
Alice can query it thus in monero-wallet-cli (new name for the old simplewallet): Alice kan deze sleutel als volgt opvragen in monero-wallet-cli (voorheen simplewallet):
> get_tx_key TXID > get_tx_key TXID
Alice would plug in her actual transaction ID instead of this TXID placeholder. All being well, the one time transaction key will be displayed. Daarbij voert Alice haar transactie-ID in in plaats van TXID. Als het goed is, wordt de eenmalige transactiesleutel weergegeven.
Note that this will only work if monero-wallet-cli is set to save transaction keys. To double check: Dit werkt alleen als monero-wallet-cli is ingesteld op het bewaren van transactiesleutels. Controleer dit als volgt:
> set > set
If it's set to 0, set it to 1: Stel het in op 1 als de instelling 0 is:
> set store-tx-info 1 > set store-tx-info 1
#### GUI #### Grafische interface
Alice can open her monero-wallet-gui and go to the history page to see her transaction detail: Alice kan haar monero-wallet-gui openen en haar transactiedetails bekijken op de pagina Geschiedenis:
![History](/img/resources/user-guides/en/prove-payment/history.png) ![Geschiedenis](/img/resources/user-guides/en/prove-payment/history.png)
Here, she can copy the transaction ID and Bob's address by clicking on each of them. Then she can click on `P` to get a payment proof (transaction key): Hier kan ze de transactie-ID en het adres van Bob kopiëren door erop te klikken. Vervolgens kan ze op `P` klikken voor het bewijs van een betaling (de transactiesleutel):