Context English Polish State
- the transaction ID, as is done in Bitcoin - Bob's address, as is done with Bitcoin - the transaction's key, which is new with Monero and other CryptoNote currencies - numer identyfikacyjny transakcji, tak jak się to dzieje w przypadku Bitcoina - adres Jacka, tak jak się to dzieje w przypadku Bitcoina - klucz transakcji, który jest wyłącznością Monero i innych walut CryptoNote.
#### CLI #### CLI
Here, she can copy the transaction ID and Bob's address by clicking on each of them. Then she can click on `P` to get a payment proof (transaction key): Stąd może ona skopiować numer identyfikacyjny transakcji oraz adres Jacka, klikając na nie. Następnie po kliknięciu `P`, Ewa wygeneruje dowód płatności (klucz transakcji).
Charlie will open his monero-wallet-gui and go to the Advanced > Prove/Check page to fill the Check section with the informations provided by Alice: Paweł otworzy swój Graficzny Interfejs Użytkownika i przejdzie do strony Advanced > Prove/Check, aby wypełnić pole Check informacjami dostarczonymi przez Ewę.
Then clicking on Check will tell Charlie how much this particular transaction sent to this address, and how much confirmation the transaction had: Po kliknięciu "Check" Paweł dowie się, jaka kwota została przelana na ten adres w tej konkretnej transakcji oraz ile potwierdzeń miała transakcja.