Context English Polish State
{% include disclaimer.html translated="no" translationOutdated="no" %} {% include disclaimer.html translated="yes" translationOutdated="no" %}
### Prove payments ### Udowodnij płatności
When you send money to a party who then disputes the payment was made, you need to be able to prove the payment was made. Jeżeli dokonasz płatności osobie, która później ją zakwestionuje, musisz być w stanie udowodnić, że pieniądze zostały przesłane.
With Bitcoin, this is typically done by looking up the transaction ID, where the origin and destination addresses are shown, along with the amount transacted. W przypadku Bitcoina zazwyczaj dokonuje się tego, wyszukując numer identyfikacyjny transakcji, gdzie adres nadawcy i odbiorcy oraz przesłana kwota są ujawnione.
Monero, however, is private: that information is not available publicly on the blockchain. The steps are therefore a bit more involved. Jednak Monero jest prywatne - te informacje nie są publicznie dostępne w łańcuchu bloków. W związku z tym, kroki są trochę bardziej skomplikowane.
To prove to Charlie that she made a payment to Bob, Alice must supply Charlie three pieces of information: Aby udowodnić Pawłowi, że Ewa przesłała pieniądze Jackowi, musi ona przekazać Pawłowi trzy informacje:
- the transaction ID, as is done in Bitcoin - Bob's address, as is done with Bitcoin - the transaction's key, which is new with Monero and other CryptoNote currencies - numer identyfikacyjny transakcji, tak jak się to dzieje w przypadku Bitcoina - adres Jacka, tak jak się to dzieje w przypadku Bitcoina - klucz transakcji, który jest wyłącznością Monero i innych walut CryptoNote.
When Alice made the transaction, a one time key was automatically generated just for this transaction. Gdy Ewa dokonywała transakcji, jendorazowy klucz został wygenerowany tylko dla tej płatności.
#### CLI #### CLI
Alice can query it thus in monero-wallet-cli (new name for the old simplewallet): Ewa może więc odnaleźć go w monero-wallet-cli (nowa nazwa dawnego simplewallet):
> get_tx_key TXID > get_tx_key TXID
Alice would plug in her actual transaction ID instead of this TXID placeholder. All being well, the one time transaction key will be displayed. Ewa zamieni TXID na swój numer identyfikacyjny transakcji. W wyniku tego, wyświetlony zostanie jednorazowy klucz transakcji.
Note that this will only work if monero-wallet-cli is set to save transaction keys. To double check: Zauważ, że to zadziała tylko wtedy, gdy monero-wallet-cli zostanie ustawiony na zapisywanie kluczy transakcji. Aby się upewnić, że tak jest, wpisz:
> set > set
If it's set to 0, set it to 1: Jeśli ustawione jest na 0, zmień na 1:
> set store-tx-info 1 > set store-tx-info 1
#### GUI #### GUI
Alice can open her monero-wallet-gui and go to the history page to see her transaction detail: Ewa może otworzyć swój Graficzny Interfejs Użytkownika i przejść do Historii, gdzie wyszuka szczegóły transakcji:
![History](/img/resources/user-guides/en/prove-payment/history.png) ![History](/img/resources/user-guides/en/prove-payment/history.png)
Here, she can copy the transaction ID and Bob's address by clicking on each of them. Then she can click on `P` to get a payment proof (transaction key): Stąd może ona skopiować numer identyfikacyjny transakcji oraz adres Jacka, klikając na nie. Następnie po kliknięciu `P`, Ewa wygeneruje dowód płatności (klucz transakcji).