English Norwegian Bokmål
When opening your wallet, a pop up will appear with the option `Use custom settings`. Click on it, and you will be sent to `Settings` > `Node` page. Når du åpner lommeboken din, dukker en popup opp med alternativet `Bruk tilpassede innstillinger`. Trykk på den, så blir du videresendt til siden `Innstilliger` > `Node`.
![Wallet mode](/img/resources/user-guides/en/remote_node/wallet_mode_info.png){:width="600px"} ![Wallet mode](/img/resources/user-guides/en/remote_node/wallet_mode_info.png){:width="600px"}
To use a custom remote node, your wallet must be in advanced mode. Simple mode and Simple mode (bootstrap) don't support this feature. For å bruke en tilpasset ekstern node, må lommeboken din være i avansert modus. Enkel modus og Enkel modus (oppstartmodus) støtter ikke denne funksjonen.
To check if your wallet is in advanced mode, go to `Settings` > `Info` and see `Wallet mode`. For å sjekke om lommeboken din er i avansert modus, kan du gå til `Innstillinger` > `Informasjon` og se `Lommebokmodus`.
The main menu (`Welcome to Monero` screen) will open. At the bottom left, click on `Change wallet mode` button, and on the next page select `Advanced mode`. Next, open your wallet file again. Hovedmenyen (`Velkommen til Monero`-skjermen) vil åpnes. Nederst til venstre kan du trykke på `Endre lommebokmodus`-knappen, og på neste side velge `Avansert modus`. Etter det åpner du lommebokfilen din igjen.
On this page select `Remote Node`. På denne siden velger du `Ekstern node`.
In `Port` you should fill the port of the remote node. If a remote node is listed as `node.moneroworld.com:18089`, the address is `node.moneroworld.com` and the port is `18089`. The default port is `18081`, but it can vary depending on the node you are connecting to. Under `Port` bør du fylle inn porten til den eksterne noden. Hvis en ekstern node er oppført som `node.moneroworld.com:18089`, er adressen `node.moneroworld.com` og porten er `18089`. Standardporten er `18081`, men den kan variere avhengig av noden du er koblet til.
{% include disclaimer.html translated="no" translationOutdated="no" %} {% include disclaimer.html translated="yes" translationOutdated="no" %}
In `Address` you should fill the address of the remote node that you want to connect to. This address might look like `node.moneroworld.com` or it could look like any IP address. Under `Adresse` bør du fylle inn adressen til den eksterne noden som du vil koble til. Denne adressen ser kanskje ut som `node.moneroworld.com` eller så ser den ut som en hvilken som helst IP-adresse.
If your wallet is open, you need to close it first. Go to `Settings` > `Wallet` > `Close this wallet` Hvis lommeboken din er åpen, må du først lukke den. Gå til `Innstillinger` > `Lommebok` > `Lukk denne lommeboken`
If your wallet is not in Advanced mode, you will have to change it to Advanced mode (see next step). Hvis lommeboken din ikke er i avansert modus, må du endre den til avansert modus (se neste steg).
If your wallet is already in Advanced mode, you can skip the next step. Hvis lommeboken din allerede er i avansert modus, kan du hoppe over neste steg.
If your remote node requires authentication, you can enter a username in `Daemon username` and a password in `Daemon password`. Hvis din eksterne node krever autentisering, kan du legge inn et brukernavn i `Daemon-brukernavn` og et passord i `Daemon-passord`.
If you don't see this pop up, go to `Settings` > `Node` page. Hvis du ikke ser denne popupen, kan du gå til siden `Innstillinger` > `Node`.
First, you will need to find a public remote node to connect to. The website [moneroworld.com](https://moneroworld.com/#nodes) has some great resources for finding nodes. One of the easiest methods would be to use a public remote node run by moneroworld, but they have a tool for finding random nodes too. Først må du finne en offentlig, ekstern node å koble til. Nettsiden [moneroworld.com](https://moneroworld.com/#nodes) har noen flotte ressurser for å finne noder. Én av de letteste metodene er å bruke offentlige noder som kjøres av moneroworld, men de har også et verktøy for å finne tilfeldige noder.
## Finding a public remote node ## Å finne en offentlig, ekstern node
Finally, click on `Connect` button and wait for your wallet to connect. Avslutningsvis kan du trykke på `Koble til`-knappen og vente på at lommeboken din kobler seg til.
## Configuring your wallet to connect to a custom public remote node ## Å konfigurere lommeboken din til å koble til en tilpasset, offentlig ekstern node
![Configure Remote Node](/img/resources/user-guides/en/remote_node/remote_node_config.png){:width="600px"} ![Configure Remote Node](/img/resources/user-guides/en/remote_node/remote_node_config.png){:width="600px"}
![Close Wallet](/img/resources/user-guides/en/remote_node/close_open_wallet.png){:width="600px"} ![Close Wallet](/img/resources/user-guides/en/remote_node/close_open_wallet.png){:width="600px"}