English Norwegian Bokmål
![Advanced Mode](/img/resources/user-guides/en/remote_node/advanced_mode.png){:width="600px"} ![Advanced Mode](/img/resources/user-guides/en/remote_node/advanced_mode.png){:width="600px"}
## Finding a public remote node ## Å finne en offentlig, ekstern node
## Configuring your wallet to connect to a custom public remote node ## Å konfigurere lommeboken din til å koble til en tilpasset, offentlig ekstern node
Finally, click on `Connect` button and wait for your wallet to connect. Avslutningsvis kan du trykke på `Koble til`-knappen og vente på at lommeboken din kobler seg til.
![Change Wallet Mode](/img/resources/user-guides/en/remote_node/change_wallet_mode.png){:width="600px"} ![Change Wallet Mode](/img/resources/user-guides/en/remote_node/change_wallet_mode.png){:width="600px"}
![Close Wallet](/img/resources/user-guides/en/remote_node/close_open_wallet.png){:width="600px"} ![Close Wallet](/img/resources/user-guides/en/remote_node/close_open_wallet.png){:width="600px"}
![Configure Remote Node](/img/resources/user-guides/en/remote_node/remote_node_config.png){:width="600px"} ![Configure Remote Node](/img/resources/user-guides/en/remote_node/remote_node_config.png){:width="600px"}
## Change your wallet to advanced mode ## Endre lommeboken din til avansert modus
To use a custom remote node, your wallet must be in advanced mode. Simple mode and Simple mode (bootstrap) don't support this feature. For å bruke en tilpasset ekstern node, må lommeboken din være i avansert modus. Enkel modus og Enkel modus (oppstartmodus) støtter ikke denne funksjonen.
To check if your wallet is in advanced mode, go to `Settings` > `Info` and see `Wallet mode`. For å sjekke om lommeboken din er i avansert modus, kan du gå til `Innstillinger` > `Informasjon` og se `Lommebokmodus`.
First, you will need to find a public remote node to connect to. The website [moneroworld.com](https://moneroworld.com/#nodes) has some great resources for finding nodes. One of the easiest methods would be to use a public remote node run by moneroworld, but they have a tool for finding random nodes too. Først må du finne en offentlig, ekstern node å koble til. Nettsiden [moneroworld.com](https://moneroworld.com/#nodes) har noen flotte ressurser for å finne noder. Én av de letteste metodene er å bruke offentlige noder som kjøres av moneroworld, men de har også et verktøy for å finne tilfeldige noder.
The main menu (`Welcome to Monero` screen) will open. At the bottom left, click on `Change wallet mode` button, and on the next page select `Advanced mode`. Next, open your wallet file again. Hovedmenyen (`Velkommen til Monero`-skjermen) vil åpnes. Nederst til venstre kan du trykke på `Endre lommebokmodus`-knappen, og på neste side velge `Avansert modus`. Etter det åpner du lommebokfilen din igjen.
If your remote node requires authentication, you can enter a username in `Daemon username` and a password in `Daemon password`. Hvis din eksterne node krever autentisering, kan du legge inn et brukernavn i `Daemon-brukernavn` og et passord i `Daemon-passord`.
If you don't see this pop up, go to `Settings` > `Node` page. Hvis du ikke ser denne popupen, kan du gå til siden `Innstillinger` > `Node`.
If your wallet is already in Advanced mode, you can skip the next step. Hvis lommeboken din allerede er i avansert modus, kan du hoppe over neste steg.
If your wallet is open, you need to close it first. Go to `Settings` > `Wallet` > `Close this wallet` Hvis lommeboken din er åpen, må du først lukke den. Gå til `Innstillinger` > `Lommebok` > `Lukk denne lommeboken`
If your wallet is not in Advanced mode, you will have to change it to Advanced mode (see next step). Hvis lommeboken din ikke er i avansert modus, må du endre den til avansert modus (se neste steg).
{% include disclaimer.html translated="no" translationOutdated="no" %} {% include disclaimer.html translated="yes" translationOutdated="no" %}
When opening your wallet, a pop up will appear with the option `Use custom settings`. Click on it, and you will be sent to `Settings` > `Node` page. Når du åpner lommeboken din, dukker en popup opp med alternativet `Bruk tilpassede innstillinger`. Trykk på den, så blir du videresendt til siden `Innstilliger` > `Node`.
On this page select `Remote Node`. På denne siden velger du `Ekstern node`.