English Norwegian Bokmål
{% include disclaimer.html translated="no" translationOutdated="no" %} {% include disclaimer.html translated="yes" translationOutdated="no" %}
## Check if your wallet is in advanced mode ## Sjekk om lommeboken din er i avansert modus
To use a custom remote node, your wallet must be in advanced mode. Simple mode and Simple mode (bootstrap) don't support this feature. For å bruke en tilpasset ekstern node, må lommeboken din være i avansert modus. Enkel modus og Enkel modus (oppstartmodus) støtter ikke denne funksjonen.
To check if your wallet is in advanced mode, go to `Settings` > `Info` and see `Wallet mode`. For å sjekke om lommeboken din er i avansert modus, kan du gå til `Innstillinger` > `Informasjon` og se `Lommebokmodus`.
If your wallet is not in Advanced mode, you will have to change it to Advanced mode (see next step). Hvis lommeboken din ikke er i avansert modus, må du endre den til avansert modus (se neste steg).
If your wallet is already in Advanced mode, you can skip the next step. Hvis lommeboken din allerede er i avansert modus, kan du hoppe over neste steg.
![Wallet mode](/img/resources/user-guides/en/remote_node/wallet_mode_info.png){:width="600px"} ![Wallet mode](/img/resources/user-guides/en/remote_node/wallet_mode_info.png){:width="600px"}
## Change your wallet to advanced mode ## Endre lommeboken din til avansert modus
If your wallet is open, you need to close it first. Go to `Settings` > `Wallet` > `Close this wallet` Hvis lommeboken din er åpen, må du først lukke den. Gå til `Innstillinger` > `Lommebok` > `Lukk denne lommeboken`
![Close Wallet](/img/resources/user-guides/en/remote_node/close_open_wallet.png){:width="600px"} ![Close Wallet](/img/resources/user-guides/en/remote_node/close_open_wallet.png){:width="600px"}
The main menu (`Welcome to Monero` screen) will open. At the bottom left, click on `Change wallet mode` button, and on the next page select `Advanced mode`. Next, open your wallet file again. Hovedmenyen (`Velkommen til Monero`-skjermen) vil åpnes. Nederst til venstre kan du trykke på `Endre lommebokmodus`-knappen, og på neste side velge `Avansert modus`. Etter det åpner du lommebokfilen din igjen.
![Change Wallet Mode](/img/resources/user-guides/en/remote_node/change_wallet_mode.png){:width="600px"} ![Change Wallet Mode](/img/resources/user-guides/en/remote_node/change_wallet_mode.png){:width="600px"}
![Advanced Mode](/img/resources/user-guides/en/remote_node/advanced_mode.png){:width="600px"} ![Advanced Mode](/img/resources/user-guides/en/remote_node/advanced_mode.png){:width="600px"}
## Finding a public remote node ## Å finne en offentlig, ekstern node
First, you will need to find a public remote node to connect to. The website [moneroworld.com](https://moneroworld.com/#nodes) has some great resources for finding nodes. One of the easiest methods would be to use a public remote node run by moneroworld, but they have a tool for finding random nodes too. Først må du finne en offentlig, ekstern node å koble til. Nettsiden [moneroworld.com](https://moneroworld.com/#nodes) har noen flotte ressurser for å finne noder. Én av de letteste metodene er å bruke offentlige noder som kjøres av moneroworld, men de har også et verktøy for å finne tilfeldige noder.
## Configuring your wallet to connect to a custom public remote node ## Å konfigurere lommeboken din til å koble til en tilpasset, offentlig ekstern node
When opening your wallet, a pop up will appear with the option `Use custom settings`. Click on it, and you will be sent to `Settings` > `Node` page. Når du åpner lommeboken din, dukker en popup opp med alternativet `Bruk tilpassede innstillinger`. Trykk på den, så blir du videresendt til siden `Innstilliger` > `Node`.
If you don't see this pop up, go to `Settings` > `Node` page. Hvis du ikke ser denne popupen, kan du gå til siden `Innstillinger` > `Node`.
![Configure Remote Node](/img/resources/user-guides/en/remote_node/remote_node_config.png){:width="600px"} ![Configure Remote Node](/img/resources/user-guides/en/remote_node/remote_node_config.png){:width="600px"}
On this page select `Remote Node`. På denne siden velger du `Ekstern node`.