The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
Context English Polish State
Restoring a wallet from private keys is pretty simple. If you have the necessary information, with this guide you can completely restore your wallet. Note: you do NOT have to have your password to restore from keys. Przywracanie portfela za pomocą prywatnych kluczy jest całkiem proste. Jeśli posiadasz potrzebne informacje, z tym przewodnikiem będziesz mógł całkowicie przywrócić swój portfel. Zauważ, że nie musisz posiadać swojego hasła, aby przywracać za pomocą kluczy.
You need to have 3 pieces of data from your wallet, or your .keys file which holds this info and the password to decrypt it. The 3 wallet components that you need are: Potrzebujesz trzech różnych informacji z twojego portfela lub plików .keys, które zawierają te informacje oraz hasło do ich odszyfrowania. Trzy komponenty portfela, których potrzebujesz, to:
**Address** **Adres**
**Secret Spendkey** **Ukryty klucz do wydawania**
**Secret Viewkey** **Ukryty klucz widoczności**
#### CLI ### CLI
Then run the wallet command: Następnie uruchom funkcję portfela:
`./monero-wallet-cli --generate-from-keys New_Wallet_Name.abc` `./monero-wallet-cli --generate-from-keys New_Wallet_Name.abc`
Next, you'll be asked for the Address, the spendkey, the viewkey, and finally the new password for the re-generated wallet. Zostaniesz poproszony o adres, klucz do wydawania, klucz widoczności i na końcu o nowe hasło do odwtorzonego portfela.
Running this with the correct parameters will re-generate your wallet files for you and allow you to set a new password. Ukończenie tego z poprawnymi parametrami odtworzy pliki twojego portfela i pozwoli na ustalenie nowego hasła.
If you run into any trouble, running `./monero-wallet-cli --help` will show you the options available to you at wallet startup. Once you're inside your wallet, running the `help` command will list the help for the commands available to you within the wallet. W przypadku problemów, uruchomienie funkcji `./monero-wallet-cli --help` wyświetli dostępne opcje. Uruchomienie funkcji `help` wewnątrz portfela wyświetli pomoc dotyczącą funkcji dostępnych wewnątrz portfela.
#### GUI #### GUI
Launch `monero-wallet-gui`. If this is the first time you launched it go to the next step, otherwise click `Cancel`: Uruchom Graficzny Interfejs Użytkownika Monero. Jeśli uruchamiasz go po raz pierwszy, przejdź do następnego kroku, jeśli nie - kliknij `Anuluj`:
![cancel opening](/img/resources/user-guides/en/restore_from_keys/cancel-opening.png) ![cancel opening](/img/resources/user-guides/en/restore_from_keys/cancel-opening.png)
Select your appropriate language `English(US)`: Wybierz odpowiedni język `Polski`:
![choose language](/img/resources/user-guides/en/restore_from_keys/choose-language.png) ![choose language](/img/resources/user-guides/en/restore_from_keys/choose-language.png)
Click on `Restore wallet from keys or mnemonic seed`: Kliknij w `Odzyskaj portfel z kluczy lub mnemonicznego seeda`:
![choose restore](/img/resources/user-guides/en/restore_from_keys/choose-restore.png) ![choose restore](/img/resources/user-guides/en/restore_from_keys/choose-restore.png)
Select `Restore from keys`, give your wallet a name & storage location, and complete the `Account address (public)`, `View key (private)` & `Spend key (private)`. Optionaly, specify a `Restore height (optional)` to avoid scanning of oldest blocks. Then click the `Right` arrow: Wybierz `Przywróć portfel z kluczy`, nazwij swój portfel i wybierz jego lokalizację i uzupełnij pola `Adres konta (publiczny)`, `Klucz tylko do odczytu (prywatny)` & `Klucz do wydawania (prywatny)`. Możesz opcjonalnie uściślić wysokość bloku w polu `Wysokość początkowa przywracania portfela (opcjonalne)`, aby uniknąć skanowania starszych bloków. Następniej kliknij w strzałkę w `prawo`:
![restore wallet](/img/resources/user-guides/en/restore_from_keys/restore-wallet.png) ![restore wallet](/img/resources/user-guides/en/restore_from_keys/restore-wallet.png)