The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
The translation was automatically locked due to following alerts: Could not push the repository. Could not merge the repository.
English Norwegian Bokmål
{% include disclaimer.html translated="no" translationOutdated="no" %} {% include disclaimer.html translated="yes" translationOutdated="no" %}
Below we'll show an example configuration that allows you to run a Monero @daemon (eg on a home server or VPS) that you can connect to from another computer running your wallet. We do this over the Tor anonymity network to retrieve the transaction information needed by your wallet. The benefit of this approach is that the daemon (`monerod`) can stay on all of the time sending / receiving blocks, while the wallet can connect when needed and have access to the full blockchain. [Monerujo](https://www.monerujo.io/) should also work via [Orbot](https://guardianproject.info/apps/org.torproject.android/). Because Tor hidden services provide encryption and authentication, you can be confident that your RPC credentials will not be sent in the clear. Tor also solves problems often seen on home servers related to port-forwarding, IP addresses changing, etc -- it just works. This setup will also obfuscate the fact that you are connecting to a remote Monero node. Tested with Monero `v0.15.0.1` connecting a Mac laptop wallet to a remote Linux node (Ubuntu 18.04.2). Under viser vi deg et eksempel på konfigurasjon som lar deg kjøre en Monero @daemon (f.eks. på en hjemmeserver eller VPS) som du kan koble til fra en annen PC som kjører lommeboken din. Vi gjør dette over Tor-nettverket for å gjenfinne informasjon om transaksjoner som lommeboken din trenger. Fordelene ved denne tilnærmingen er at daemon (`monerod`) kan være på hele tiden mens blokker sendes/mottas mens lommeboken kan kobles til ved behov og få tilgang til hele blokkjeden. [Monerujo](https://www.monerujo.io/) bør også fungere via [Orbot](https://guardianproject.info/apps/org.torproject.android/). Fordi Tor-nettverket gir kryptering og autentisering, kan du være sikker på at RPC-akkreditivene dine ikke lekkes. Tor løser også ofte problemer som man kan se på hjemmeservere tilknyttet port-videresending, endring av IP-adresser osv. – det bare virker. Dette oppsettet vil også tilsløre det faktum at du kobler deg til en ekstern Monero-node. Det er testet med Monero `v0.15.0.1`, der en lommebok fra en bærbar MAC kobles til en ekstern Linux-node (Ubuntu 18.04.2).
## Create a Tor hidden service for RPC ## Å opprette et Tor-nettverk for RPC
Make sure [Tor is installed](https://community.torproject.org/relay/setup/bridge/debian-ubuntu/) and running correctly, then proceed. Sørg for at [Tor er installert](https://community.torproject.org/relay/setup/bridge/debian-ubuntu/) og kjører på riktig måte før du fortsetter.
We only need to configure the RPC server to run as a hidden service here on port `18081`. Vi trenger kun å konfigurere RPC-tjenesten til å kjøre som en skjult tjeneste her på `18081`.
File: `/etc/torrc` Fil: `/etc/torrc`
``` HiddenServiceDir /var/lib/tor/monero-service/ HiddenServicePort 18081 127.0.0.1:18081 ``` Restart Tor: ``` sudo systemctl restart [email protected] ``` ``` HiddenServiceDir /var/lib/tor/monero-service/ HiddenServicePort 18081 127.0.0.1:18081 ``` Start Tor på nytt: ``` sudo systemctl restart [email protected] ```
Make sure Tor started correctly: ``` sudo systemctl status [email protected] ``` Sørg for at Tor har startet opp riktig: ``` sudo systemctl status [email protected] ```
If everything looks good, make a note of the hidden service (onion address) name: ``` sudo cat /var/lib/tor/monero-service/hostname ``` It will be something like 4dcj312uxag2r6ye.onion -- use this for `HIDDEN_SERVICE` below. Hvis alt ser bra ut, kan du lage et notat av navnet på den skjulte tjenesten (onion-adressen): ``` sudo cat /var/lib/tor/monero-service/hostname ``` Den vil se ut som dette: 4dcj312uxag2r6ye.onion -- bruk denne for `HIDDEN_SERVICE` under.
### Configure Daemon to allow RPC ### Å konfigurere Daemon til å tillate RPC
In this example, we don't use Tor for interacting with the p2p network, just to connect to the monero node, so only RPC hidden service is needed. I dette eksempelet bruker vi ikke Tor til å samhandle med p2p-nettverket, men kun for å koble til en Monero-node, så det er kun RPC-skjulte tjenester som trengs.
File: `~/.bitmonero/bitmonero.conf` (in the home directory of the Monero user) Fil: `~/.bitmonero/bitmonero.conf` (i hjemkatalogen til Monero-brukeren)
``` no-igd=1 restricted-rpc=1 rpc-login=USERNAME:PASSWORD ``` (Make up a USERNAME and PASSWORD to use for RPC) ``` no-igd=1 restricted-rpc=1 rpc-login=USERNAME:PASSWORD ``` (Finn på et brukernavn (USERNAME) og passord (PASSWORD) som brukes med RPC-en)
Restart the Daemon: `monerod stop_daemon; sleep 10; monerod --detach` Start daemon på nytt: `monerod stop_daemon; sleep 10; monerod --detach`
Make sure the daemon started correctly: ``` tail -f ~/.bitmonero/bitmonero.log ``` Sørg for at daemon startet ordentlig: ``` tail -f ~/.bitmonero/bitmonero.log ```
## Connecting to your node from a local wallet ## Å koble til en node fra en lokal lommebok
Make sure you have Tor running locally so you can connect to the Tor network. One simple way on the Mac is to just start the Tor browser and use its Tor daemon. Sørg for at du har Tor som kjører lokalt slik at du kan koble til Tor-nettverket. En enkel måte på Macen er å bare starte Tor-nettleseren og bruke Tor dens daemon.
Then test a simple RPC command, eg: ``` curl --socks5-hostname 127.0.0.1:9150 -u USERNAME:PASSWORD --digest -X POST http://HIDDEN_SERVICE.onion:18081/json_rpc -d '{"jsonrpc":"2.0","id":"0","method":"get_info"}' -H 'Content-Type: application/json' ``` Replace `USERNAME`, `PASSWORD`, and `HIDDEN_SERVICE` with values from above. Change `9150` to another port if needed by your local Tor daemon. Deretter kan du teste en enkel RPC-kommando, f.eks.: ``` curl --socks5-hostname 127.0.0.1:9150 -u USERNAME:PASSWORD --digest -X POST http://HIDDEN_SERVICE.onion:18081/json_rpc -d '{"jsonrpc":"2.0","id":"0","method":"get_info"}' -H 'Content-Type: application/json' ``` Bytt ut `USERNAME`, `PASSWORD`, og `HIDDEN_SERVICE` med verdiene over. Endre `9150` til en annen port hvis det trengs av din lokale Tor daemon.
When you execute the command, you should get some info about the remote daemon if everything is working correctly. If not, add a ` -v ` to the beginning and try to debug why it's not connecting, check firewalls, password, etc. Når du utfører kommandoen, bør du få litt informasjon om den eksterne daemonen hvis alt fungerer som det skal. Hvis ikke, kan du legge til en ` -v ` i begynnelsen og prøve å feilsøke hvorfor den ikke kobler seg til. Sjekk brannmurer, passord osv.
Once it is working, you can connect using your cli wallet: ``` ./monero-wallet-cli --proxy 127.0.0.1:9150 --daemon-host HIDDEN_SERVICE.onion --trusted-daemon --daemon-login USERNAME:PASSWORD --wallet-file ~/PATH/TO/YOUR/WALLET ``` Replace values above as needed. Når den fungerer, kan du koble til ved å bruke CLI-lommeboken din: ``` ./monero-wallet-cli --proxy 127.0.0.1:9150 --daemon-host HIDDEN_SERVICE.onion --trusted-daemon --daemon-login USERNAME:PASSWORD --wallet-file ~/PATH/TO/YOUR/WALLET ``` Bytt ut verdiene over etter behov.