English Norwegian Bokmål
{% include disclaimer.html translated="no" translationOutdated="no" %} {% include disclaimer.html translated="yes" translationOutdated="no" %}
Verification of the Monero binary files should be done prior to extracting, installing, or using the Monero software. This is the only way to ensure that you are using the official Monero software. If you receive a fake Monero binary (eg. phishing, MITM, etc.), following this guide will protect you from being tricked into using it. Verifisering av Monero-binærfilene bør gjøres i forkant av utpakking, installering eller bruk av Monero-programvaren. Dette er den eneste måten å sikre at du bruker den offisielle Monero-programvaren. Hvis du mottar en falsk Monero-binærfil (f.eks. phishing, MITM osv.), vil denne veiledningen hindre deg fra å bli lurt til å bruke den.
To protect the integrity of the binaries the Monero team provides a cryptographically signed list of all the [SHA256](https://en.wikipedia.org/wiki/SHA-2) hashes. If your downloaded binary has been tampered with it will be produce a [different hash](https://en.wikipedia.org/wiki/File_verification) than the one in the file. For å beskytte integriteten til binærfilene, gir Monero-teamet en kryptografisk signert liste over alle [SHA256](https://en.wikipedia.org/wiki/SHA-2)-hashene. Hvis din nedlastede binærfil har blitt tuklet med, produserer den en [forskjellig hash](https://en.wikipedia.org/wiki/File_verification) enn den i filen.
This is an advanced guide for Linux, Mac, or Windows operating systems and will make use of the command line. It will walk you through the process of installing the required software, importing the signing key, downloading the necessary files, and finally verifying that your binary is authentic. Dette er en avansert veiledning for Linux, Mac, eller Windows som gjør bruk at kommandolinjen. Den leder deg gjennom prosessen av å installere den nødvendige programvaren, importering av signaturnøkkelen, nedlasting av de nødvendige filene, og til slutt verifisering av at binærfilene dine er autentiske.
+ On Windows, go to the [Gpg4win download page](https://gpg4win.org/download.html) and follow the instructions for installation. + På Windows, gå til [Gpg4win-nedlastingssiden](https://gpg4win.org/download.html) og følg anvisningene for installasjon.
+ On Mac, go to the [Gpgtools download page](https://gpgtools.org/) and follow the instructions for installation. + På Mac, gå til [Gpgtools-nedlastingssiden](https://gpgtools.org/) og følg anvisningene for installasjon.
+ On Linux, GnuPG is installed by default. + GnuPG installert som standard på Linux.
This section will cover getting the Monero signing key, making sure it is correct, and importing the key to GnuPG. Denne delen tar for seg hvordan man får tak i Monero-signaturnøkkelen, hvordan man sikrer at den er riktig og hvordan man importerer nøkkelen til GnuPG.
On Windows or Mac, go to [binaryFate's GPG key](https://raw.githubusercontent.com/monero-project/monero/master/utils/gpg_keys/binaryfate.asc), which he uses to sign the Monero binaries, and save the page as `binaryfate.asc` to your home directory. På Windows eller Mac, gå til [binaryFates GPG key](https://raw.githubusercontent.com/monero-project/monero/master/utils/gpg_keys/binaryfate.asc), som han bruker til å signere Monero-binærfilene, og lagre siden som `binaryfate.asc` til hjemkatalogen din.
On Linux, you can download binaryFate's signing key by issuing the following command: På Linux kan du laste ned binaryFates signaturnøkkel ved å eksekvere følgende kommando:
On all operating systems, check the fingerprint of `binaryfate.asc` by issuing the following command in a terminal: På alle operativsystemer, kan du sjekke fingeravtrykket til `binaryfate.asc` ved å eksekvere følgende kommando i en terminal:
``` gpg --keyid-format long --with-fingerprint binaryfate.asc ``` ``` gpg --keyid-format long --with-fingerprint binaryfate.asc ```
Verify the fingerprint matches: Verifiser fingeravtrykkene:
If the fingerprint **DOES** match, then you may proceed. Dersom fingeravtrykket **MATCHER**, kan du fortsette.
If the fingerprint **DOES NOT** match, **DO NOT CONTINUE.** Instead delete the file `binaryfate.asc` and go back to [section 2.1](#21-get-signing-key). Dersom fingeravtrykket **IKKE MATCHER**, **IKKE FORTSETT.** Slett istedenfor `binaryfate.asc`-filen og gå tilbake til [seksjon 2.1](#21-get-signing-key).
From a terminal, import the signing key: Fra en terminal, importer signaturnøkkel:
``` gpg --import binaryfate.asc ``` ``` gpg --import binaryfate.asc ```
If this is the first time you have imported the key, the output will look like this: Hvis dette er første gang du har importert nøkkelen, vil utdataen se ut noe som dette:
If you have imported the key previously, the output will look like this: Hvis du tidligere har importert nøkkelen, vil utdataen se slik ut:
This section will cover downloading the hash file and verifying its authenticity. Denne delen tar for seg nedlasting av hash-filen og å verifisere at den er autentisk.