English Dutch
Verification of the Monero binary files should be done prior to extracting, installing, or using the Monero software. This is the only way to ensure that you are using the official Monero software. If you receive a fake Monero binary (eg. phishing, MITM, etc.), following this guide will protect you from being tricked into using it. Voordat je de Monero-software uitpakt, installeert en gebruikt, moet je de binaire bestanden van Monero verifiëren. Dit is de enige manier om er zeker van te zijn dat je de officiële Monero-software gebruikt. Als je een onecht Monero-binary ontvangt (bijvoorbeeld via phishing of een *man-in-the-middle attack*), voorkomt deze methode dat je er gebruik van maakt.
To protect the integrity of the binaries the Monero team provides a cryptographically signed list of all the [SHA256](https://en.wikipedia.org/wiki/SHA-2) hashes. If your downloaded binary has been tampered with it will be produce a [different hash](https://en.wikipedia.org/wiki/File_verification) than the one in the file. Het Monero-team stelt een cryptografisch ondertekende lijst beschikbaar met alle [SHA256](https://en.wikipedia.org/wiki/SHA-2)-hashes, om de integriteit van de binaries te garanderen. Als er met het gedownloade binaire bestand is geknoeid, levert het een [andere hash](https://nl.wikipedia.org/wiki/Hashfunctie) op dan in de lijst.
This is an advanced guide for Linux, Mac, or Windows operating systems and will make use of the command line. It will walk you through the process of installing the required software, importing the signing key, downloading the necessary files, and finally verifying that your binary is authentic. Dit is een geavanceerde handleiding voor de besturingssystemen Linux, Mac en Windows. Hierbij wordt de opdrachtregel gebruikt. We leggen stap voor stap uit hoe je de vereiste software installeert, de ondertekeningssleutel importeert, de benodigde bestanden downloadt en uiteindelijk verifieert dat je binaire bestand authentiek is.
Table of Contents: ## Inhoud
- [Install GnuPG](#installing-gnupg)
- [Verify & Import Signing Key](#verify-and-import-signing-key)
- [Download & Verify Hash File](#download-and-verify-hash-file)
- [Download & Verify Binary](#download-and-verify-binary)
Installing GnuPG ## 1. GnuPG installeren
+ On Windows, go to the [Gpg4win download page](https://gpg4win.org/download.html) and follow the instructions for installation. + Op Windows ga je naar de [downloadpagina voor Gpg4win](https://gpg4win.org/download.html) en volg je de instructies voor het installeren.
+ On Mac, go to the [Gpgtools download page](https://gpgtools.org/) and follow the instructions for installation. + Op een Mac ga je naar de [downloadpagina voor Gpgtools](https://gpgtools.org/) en volg je de instructies voor het installeren.
+ On Linux, GnuPG is installed by default. + Op Linux is GnuPG standaard geïnstalleerd.
Verify and Import Signing Key ## 2. Ondertekeningssleutel verifiëren en importeren
This section will cover getting the Monero signing key, making sure it is correct, and importing the key to GnuPG. In dit gedeelte leggen we uit hoe je de Monero-ondertekeningssleutel ophaalt, controleert of deze correct is en de sleutel importeert in GnuPG.
Get Signing Key ### 2.1. Ondertekeningssleutel ophalen
On Windows or Mac, go to [binaryFate's GPG key](https://raw.githubusercontent.com/monero-project/monero/master/utils/gpg_keys/binaryfate.asc), which he uses to sign the Monero binaries, and save the page as `binaryfate.asc` to your home directory. Op Windows of een Mac: ga naar [Fluffypony's GPG-sleutel](https://raw.githubusercontent.com/monero-project/monero/master/utils/gpg_keys/binaryfate.asc), waarmee hij de Monero-binaries ondertekent, en sla de pagina op als `binaryfate.asc` in je homedirectory.
On Linux, you can download binaryFate's signing key by issuing the following command: Op Linux kun je de ondertekeningssleutel van binaryFate downloaden door de volgende opdracht op te geven:
wget -O binaryfate.asc
https://raw.githubusercontent.com/monero-project/monero/master/utils/gpg_keys/binaryfate.asc
``` wget -O binaryfate.asc https://raw.githubusercontent.com/monero-project/monero/master/utils/gpg_keys/binaryfate.asc ```
Verify Signing Key ### 2.2. Ondertekeningssleutel verifiëren
On all operating systems, check the fingerprint of `binaryfate.asc` by issuing the following command in a terminal: Op alle besturingssystemen kun je de vingerafdruk van `binaryfate.asc` controleren door de volgende opdracht te geven in een terminal: