English Norwegian Bokmål
Open a terminal (`cmd.exe`). Åpne en terminal (`cmd.exe`).
In a web browser, go to [binaryFate's GPG key](https://raw.githubusercontent.com/monero-project/monero/master/utils/gpg_keys/binaryfate.asc), which he uses for signing the Monero binaries. Right click on the page, choose `Save Page As`. Åpne nettleseren og gå til [binaryFates GPG key](https://raw.githubusercontent.com/monero-project/monero/master/utils/gpg_keys/binaryfate.asc), som han bruker for å signere Monero-binærer. Høyreklikk på siden og velg `Lagre side som`.
In a web browser, go to the [getmonero.org downloads page]({{ site.baseurl_root }}/downloads/#windows). Select the correct binary for your system. Åpne nettleseren og gå til [nedlastingssiden på getmonero.org]({{ site.baseurl_root }}/downloads/#windows). Velg den riktige binærfilen for systemet ditt.
Calculate the hash of the Monero binary with the command: `certUtil -hashfile monero-gui-win-x64-v0.16.0.2.zip SHA256` (if you downloaded a command-line only version, replace `monero-gui-win-x64-v0.16.0.2.zip` accordingly). Beregn hashen til Monero-binærfilen med kommandoen: `certUtil -hashfile monero-gui-win-x64-v0.16.0.2.zip SHA256` (dersom du lastet ned en «kun kommandolinje»-versjon, bytt ut `monero-gui-win-x64-v0.16.0.2.zip` deretter).
![binary cmd cd](/img/resources/user-guides/en/verify_binary_windows_beginner/verify-win_binary-cmd-cd.png) ![binary cmd cd](/img/resources/user-guides/en/verify_binary_windows_beginner/verify-win_binary-cmd-cd.png)
![binary cmd certutil](/img/resources/user-guides/en/verify_binary_windows_beginner/verify-win_binary-cmd-certutil.png) ![binary cmd certutil](/img/resources/user-guides/en/verify_binary_windows_beginner/verify-win_binary-cmd-certutil.png)
![binary compare hashes](/img/resources/user-guides/en/verify_binary_windows_beginner/verify-win_binary-word-cmd-compare.png) ![binary compare hashes](/img/resources/user-guides/en/verify_binary_windows_beginner/verify-win_binary-word-cmd-compare.png)
![binary getmonero](/img/resources/user-guides/en/verify_binary_windows_beginner/verify-win_binary-getmonero-windowsfiles.png) ![binary getmonero](/img/resources/user-guides/en/verify_binary_windows_beginner/verify-win_binary-getmonero-windowsfiles.png)
![binary getmonero save](/img/resources/user-guides/en/verify_binary_windows_beginner/verify-win_binary-getmonero-save-file.png) ![binary getmonero save](/img/resources/user-guides/en/verify_binary_windows_beginner/verify-win_binary-getmonero-save-file.png)
![binary getmonero save location](/img/resources/user-guides/en/verify_binary_windows_beginner/verify-win_binary-getmonero-save-location.png) ![binary getmonero save location](/img/resources/user-guides/en/verify_binary_windows_beginner/verify-win_binary-getmonero-save-location.png)
![binary launch term](/img/resources/user-guides/en/verify_binary_windows_beginner/verify-win_binary-cmd-launch.png) ![binary launch term](/img/resources/user-guides/en/verify_binary_windows_beginner/verify-win_binary-cmd-launch.png)
![binary open hashes.txt](/img/resources/user-guides/en/verify_binary_windows_beginner/verify-win_binary-word-hashfile.png) ![binary open hashes.txt](/img/resources/user-guides/en/verify_binary_windows_beginner/verify-win_binary-word-hashfile.png)
This section will cover installing the cryptography software. Windows does not come with the tools required to verify your binary. To install these tools you can use the Gpg4win installer. Denne seksjonen tar for seg installasjon av den kryptografiske programvaren. Windows kommer ikke med de nødvendige verktøyene for å verifisere binærene dine. Du kan bruke Gpg4win-installatøren for å installere disse verktøyene.
This section will cover downloading the signed file of known good hashes and verifying its authenticity. Denne seksjonen tar for seg nedlasting av den signerte filen med et kjent antall gode hasher og verifisering av dens autentisitet.
This section will cover downloading the Monero binary and verifying its authenticity. Denne seksjonen tar for seg nedlasting av Monero-binærfilene og verifisering av dens autentisitet.
This section will cover downloading the Monero signing key, verifying that the key is correct, and then importing the key to your keyring. The hash file that will be used to verify your binary is cryptographically signed with the Monero signing key. In order to check the validity of this file you must have the public version of the signing key. Denne seksjonen tar for seg nedlasting av Monero-signeringsnøkkelen, verifisering av at nøkkelen er riktig, og deretter import av nøkkelen til nøkkelringen din. Hash-filen som brukes til å verifisere binærfilene dine er kryptografisk signert med Monero-signeringsnøkkelen. For å kontrollere gyldigheten av denne filen, trenger du den offentlige versjonen av signeringsnøkkelen.
If the fingerprint of this key **DOES NOT** match, **DO NOT CONTINUE**. Instead delete the file `binaryfate` from the `Downloads` directory and go back to [section 2.1](#21-download-signing-key). Dersom fingeravtrykket til denne nøkkelen **IKKE MATCHER**, **IKKE FORTSETT**. Slett i stedet `binaryfate`-filen fra `Nedlastinger`-katalogen og gå tilbake til [seksjon 2.1](#21-download-signing-key).
If your hash **DOES NOT** match **DO NOT CONTINUE.** Instead delete the Monero binary from the `Downloads` directory and go back to [section 4.1](#41-download-binary). Dersom hashen din **IKKE MATCHER**, **IKKE FORTSETT.** Slett i stedet Monero-binærfilen fra `Nedlastinger`-katalogen og gå tilbake til [seksjon 4.1](#41-download-binary).
If your hash **DOES** match then you are finished with verification! You can be sure the Monero files you have are authentic. You may extract and install/use the files normally. Dersom hashen din **MATCHER**, er du ferdig med verifiseringen! Du kan være sikker på at Monero-filene du har er autentiske. Du kan pakke dem ut og installere/bruke filene som normalt.
It is best to leave the default installation location unless you know what you are doing. Make your selections, click `Install`. Det er best å la det standard installasjonsstedet være som det er, med mindre du vet hva du gjør. Angi valgene dine og trykk deretter på `Installer`.