English Norwegian Bokmål
Start the process of certifying the key by clicking `Yes`. Start prosessen av å sertifisere nøkkelen ved å trykke på `Ja`.
Start the process of key creation by clicking `Yes`. Start prosessen av nøkkelopprettelsen ved å trykke på `Ja`.
In Kleopatra, click the `Decrypt/Verify` button. Trykk på `Decrypt/Verify`-knappen i Kleopatra.
Click `Finish`. Trykk på `Ferdig`.
Click `Import`. Trykk på `Import`.
Click `Save File`. Trykk på `Lagre filen`.
Choose a download location, click `Save`. Velg et sted å laste ned filen til og trykk på `Lagre`.
Select your language, click `OK`. Velg språket ditt og trykk på `OK`.
Verify details, click `Create`. Verifiser detaljene og trykk på `Opprett`.
Verification of the Monero binary files should be done prior to extracting, installing, or using the Monero software. This is the only way to ensure that you are using the official Monero binary. If you receive a fake binary (eg. phishing, MITM, etc.), following this guide will protect you from being tricked into using it. Verifisering av Monero-binærfilene bør gjøres i forkant av utpakking av filer, installering eller bruk av Monero-programvaren. Dette er den eneste måten å sikre at du bruker den offisielle Monero-binærfilen. Hvis du mottar en falsk binærfil (f.eks. ved phishing, MITM osv.), vil denne guiden beskytte deg fra å bli lurt til å bruke den.
![kleo firstrun verify key details](/img/resources/user-guides/en/verify_binary_windows_beginner/verify-win_kleopatra-firstrun-verifykeydetails.png) ![Verifisering av nøkkeldetaljer for kleo firstrun](/img/resources/user-guides/en/verify_binary_windows_beginner/verify-win_kleopatra-firstrun-verifykeydetails.png)