English Norwegian Bokmål
{% include disclaimer.html translated="no" translationOutdated="no" %} {% include disclaimer.html translated="yes" translationOutdated="no" %}
A view-only wallet is a special type of wallet that can only see incoming transactions. Since it doesn't hold your mnemonic seed and private spend key, it can't sign transactions and it can't see outgoing transactions. This makes them particularly interesting for En visningslommebok er en spesiell type lommebok som kun kan se innkommende transaksjoner. Siden den ikke holder på det mnemoniske frøet og private forbruksnøkkelen din, kan den ikke signere transaksjoner, og den kan ikke se utgående transaksjoner. Dette gjør dem spesielt interessante for
Validate incoming transactions to cold wallets or hardware wallets å validere innkommende transaksjoner til kalde lommebøker eller maskinvarelommebøker
Monitor incoming donations to a fundraising campaign å overvåke innkommende donasjoner til en innsamlingsaksjon
Developers writing libraries to validate payments utviklere som skriver programvarebibliotek for å validere betalinger
View-only wallets cannot sign transactions, therefore they can't spend a balance alone. However, they can be used as part of an offline transaction signing, by creating unsigned transactions to be signed offline in a cold device, and later by sending the signed transaction to the network. Visningslommebøker kan ikke signere transaksjoner, og de kan derfor ikke forbruke en saldo i seg selv. De kan imidlertid brukes som del av en frakoblet signering av en transaksjon ved å opprette usignerte transaksjoner som skal signeres i frakoblet tilstand i en kald enhet, og senere ved å sende den signerte transaksjonen til nettverket.
If your wallet has outgoing transactions, the balance displayed will not be correct. To get a correct balance in a view-only wallet, you have to import the accompanying key images of each output of the wallet. Hvis lommeboken din har utgående transaksjoner, vil den viste saldoen ikke være riktig. For å få en riktig saldo i en visningslommebok, må du importere de medfølgende nøkkelbildene til hver av lommebokens utdata.
You can also create a view-only wallet of a hardware wallet, however this kind of view-only wallet doesn't support offline transaction signing and importing of key images. Du kan også opprette en visningslommebok til en maskinvarelommebok, men denne typen visningslommebok støtter imidlertid ikke frakoblet signering av transaksjoner og import av nøkkelbilder.
In order to create a view-only wallet, you must either have access to a wallet or know the main address and the private view key from a wallet. For å opprette en visningslommebok, må du enten ha tilgang til en lommebok eller kjenne til hovedadressen og den private visningsnøkkelen fra en lommebok.
### CLI: Creating a View-Only Wallet from a Private View Key ### CLI: Å opprette en visningslommebok fra en privat visningsnøkkel
Open an existing wallet and type `address` and `viewkey` commands to display the wallet's address and its private (secret) view key. Type `exit` to close the wallet. Åpne en eksisterende lommebok og tast inn kommandoene `address` og `viewkey` for å vise lommebokens adresse og dens private (hemmelige) visningsnøkkel. Tast inn `exit` for å lukke lommeboken.
Next, create your view-only wallet by typing `monero-wallet-cli --generate-from-view-key wallet-name`. The last argument will be your new wallet's file name. You will be prompted for `Standard address` and `View key` by the wallet. Paste in your original wallet's address and private (secret) view key. Next, enter and confirm a password for your new wallet. Etterpå kan du opprette en visningslommebok ved å taste inn `monero-wallet-cli --generate-from-view-key wallet-name`. Det siste argumentet blir filnavnet på den nye lommeboken din. Du vil bli bedt om `Standard address` og `View key` av lommeboken. Lim inn den opprinnelige adressen og private (hemmelige) visningsnøkkelen til lommeboken din. Etter det trykker du på enter og bekrefter et passord for den nye lommeboken din.
### GUI: Creating a View-Only Wallet from an Existing Wallet File ### GUI: Å opprette en visningslommebok fra en eksisterende lommebokfil
If you have access to the existing wallet, open your wallet and go to `Settings` > `Wallet` > `Create a view-only wallet`: Hvis du har tilgang til den eksisterende lommeboken, kan du åpne lommeboken din og gå til `Innstillinger` > `Lommebok` > `Opprett en visningslommebok`:
![settings](/img/resources/user-guides/en/view-only/settings.png) ![Settings](/img/resources/user-guides/en/view-only/settings.png)
The view-only wallet file will be created within the same directory and using your current password. Visningslommebokfilen vil opprettes i den samme katalogen, og bruker ditt gjeldende passord.
Optionally, double-click the `Success` window to copy the message, then click `OK` to close it: Alternativt kan du dobbeltklikke på `Vellykket`-vinduet for å kopiere meldingen, og deretter trykke på `OK` for å lukke det:
![Success](/img/resources/user-guides/en/view-only/Success.png) ![Success](/img/resources/user-guides/en/view-only/Success.png)
### GUI: Creating a View-only Wallet from a Private View Key ### GUI: Å opprette en visningslommebok fra en privat visningsnøkkel
If you don't have access to the existing wallet, you can create a view-only wallet by knowing the wallet's main address and its private view key. Hvis du ikke har tilgang til den eksisterende lommeboken, kan du opprette en visningslommebok ved å vite lommebokens hovedadresse og private visningsnøkkel.