English Norwegian Bokmål
cd monero
./monerod
cd monero
./monerod
This guide assumes you have already set up your VPS account and are using SSH to tunnel into the server console. Denne guiden antar at du allerede har satt opp VPS-konto og at du bruker SSH-en til å tunnelere til serverkonsollen.
Example if using `ufw`: `sudo ufw allow 18080` Example if using `iptables`: `sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 18080 -j ACCEPT` Eksempel hvis du bruker `ufw`: `sudo ufw allow 18080` Eksempel hvis du bruker `iptables`: `sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 18080 -j ACCEPT`
Monitor the output of `monerod` if running as daemon: For å overvåke utdataene til `monerod` hvis den kjører som daemon:
Launch the daemon as a background process: For å starte opp daemon som bakgrunnsprosess:
Show list of all options and settings: For å vise en liste over alle valgene og innstillingene:
Keep the VPS secure with autoupdate: Hold VPS-en sikker med autooppdateringer:
https://help.ubuntu.com/community/AutomaticSecurityUpdates https://help.ubuntu.com/community/AutomaticSecurityUpdates
{% include disclaimer.html translated="no" translationOutdated="no" %} {% include disclaimer.html translated="yes" translationOutdated="no" %}
### Make a directory and extract the files. ### Lag en katalog og pakk ut filene.
### Download the current Monero Core binaries ### Last ned de gjeldende Monero Core-binærfilene
## Linux, 64-bit (Ubuntu 16.04 LTS) ## Linux, 64-bit (Ubuntu 16.04 LTS)
mkdir monero
tar -xjvf linux64 -C monero
mkdir monero
tar -xjvf linux64 -C monero
# monerod # monerod
`monerod` uses this port to communicate with other nodes on the Monero network. `monerod` bruker denne porten til å kommunisere med andre noder i Monero-nettverket.
./monerod --detach
./monerod --detach
`monerod` is the @daemon software that ships with the Monero tree. It is a console program, and manages the blockchain. While a bitcoin wallet manages both an account and the blockchain, Monero separates these: `monerod` handles the blockchain, and `monero-wallet-cli` handles the account. `monerod` er @daemon-programvaren som kommer med Monero-treet. Den er et konsollprogram og håndterer blokkjeden. Mens en bitcoin-lommebok håndterer både en konto og blokkjeden, separerer Monero disse: `monerod` håndterer blokkjeden og `monero-wallet-cli` håndterer kontoen.
./monerod --help
./monerod --help
### Make sure that port 18080 is open ### Sørg for at port 18080 er åpen
### Launch the daemon ### Start opp daemon