English Norwegian Bokmål
`monerod` is the @daemon software that ships with the Monero tree. It is a console program, and manages the blockchain. While a bitcoin wallet manages both an account and the blockchain, Monero separates these: `monerod` handles the blockchain, and `monero-wallet-cli` handles the account. `monerod` er @daemon-programvaren som kommer med Monero-treet. Den er et konsollprogram og håndterer blokkjeden. Mens en bitcoin-lommebok håndterer både en konto og blokkjeden, separerer Monero disse: `monerod` håndterer blokkjeden og `monero-wallet-cli` håndterer kontoen.
This guide assumes you have already set up your VPS account and are using SSH to tunnel into the server console. Denne guiden antar at du allerede har satt opp VPS-konto og at du bruker SSH-en til å tunnelere til serverkonsollen.
### Make sure that port 18080 is open ### Sørg for at port 18080 er åpen
`monerod` uses this port to communicate with other nodes on the Monero network. `monerod` bruker denne porten til å kommunisere med andre noder i Monero-nettverket.
Example if using `ufw`: `sudo ufw allow 18080` Example if using `iptables`: `sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 18080 -j ACCEPT` Eksempel hvis du bruker `ufw`: `sudo ufw allow 18080` Eksempel hvis du bruker `iptables`: `sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 18080 -j ACCEPT`
### Download the current Monero Core binaries ### Last ned de gjeldende Monero Core-binærfilene
### Make a directory and extract the files. ### Lag en katalog og pakk ut filene.
### Launch the daemon ### Start opp daemon
### Options: ### Valg:
Show list of all options and settings: For å vise en liste over alle valgene og innstillingene:
Launch the daemon as a background process: For å starte opp daemon som bakgrunnsprosess:
Monitor the output of `monerod` if running as daemon: For å overvåke utdataene til `monerod` hvis den kjører som daemon:
Keep the VPS secure with autoupdate: Hold VPS-en sikker med autooppdateringer: