English Norwegian Bokmål
cd monero
./monerod
cd monero
./monerod
### Download the current Monero Core binaries ### Last ned de gjeldende Monero Core-binærfilene
Example if using `ufw`: `sudo ufw allow 18080` Example if using `iptables`: `sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 18080 -j ACCEPT` Eksempel hvis du bruker `ufw`: `sudo ufw allow 18080` Eksempel hvis du bruker `iptables`: `sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 18080 -j ACCEPT`
https://help.ubuntu.com/community/AutomaticSecurityUpdates https://help.ubuntu.com/community/AutomaticSecurityUpdates
{% include disclaimer.html translated="no" translationOutdated="no" %} {% include disclaimer.html translated="yes" translationOutdated="no" %}
Keep the VPS secure with autoupdate: Hold VPS-en sikker med autooppdateringer:
### Launch the daemon ### Start opp daemon
Launch the daemon as a background process: For å starte opp daemon som bakgrunnsprosess:
## Linux, 64-bit (Ubuntu 16.04 LTS) ## Linux, 64-bit (Ubuntu 16.04 LTS)
### Make a directory and extract the files. ### Lag en katalog og pakk ut filene.
### Make sure that port 18080 is open ### Sørg for at port 18080 er åpen
mkdir monero
tar -xjvf linux64 -C monero
mkdir monero
tar -xjvf linux64 -C monero
# monerod # monerod
./monerod --detach
./monerod --detach
./monerod --help
./monerod --help
`monerod` is the @daemon software that ships with the Monero tree. It is a console program, and manages the blockchain. While a bitcoin wallet manages both an account and the blockchain, Monero separates these: `monerod` handles the blockchain, and `monero-wallet-cli` handles the account. `monerod` er @daemon-programvaren som kommer med Monero-treet. Den er et konsollprogram og håndterer blokkjeden. Mens en bitcoin-lommebok håndterer både en konto og blokkjeden, separerer Monero disse: `monerod` håndterer blokkjeden og `monero-wallet-cli` håndterer kontoen.
`monerod` uses this port to communicate with other nodes on the Monero network. `monerod` bruker denne porten til å kommunisere med andre noder i Monero-nettverket.
Monitor the output of `monerod` if running as daemon: For å overvåke utdataene til `monerod` hvis den kjører som daemon:
### Options: ### Valg:
Show list of all options and settings: For å vise en liste over alle valgene og innstillingene: