English Dutch
`monerod` is the @daemon software that ships with the Monero tree. It is a console program, and manages the blockchain. While a bitcoin wallet manages both an account and the blockchain, Monero separates these: `monerod` handles the blockchain, and `monero-wallet-cli` handles the account. `monerod` is de daemon-software die onderdeel uitmaakt van de Monero-code. Het is een console-programma waarmee de blockchain wordt beheerd. Terwijl een Bitcoin-portemonnee zowel een account als de blockchain beheert, worden deze functies in Monero gescheiden: `monerod` beheert de blockchain en `monero-wallet-cli` beheert het account.
This guide assumes you have already set up your VPS account and are using SSH to tunnel into the server console. Deze handleiding gaat ervan uit dat je al een VPS-account hebt ingesteld en SSH gebruikt als tunnel om te communiceren met de serverconsole.
### Make sure that port 18080 is open ### Zorg dat poort 18080 open staat
`monerod` uses this port to communicate with other nodes on the Monero network. `monerod` gebruikt deze poort om te communiceren met andere nodes op het Monero-netwerk.
Example if using `ufw`: `sudo ufw allow 18080` Example if using `iptables`: `sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 18080 -j ACCEPT` Voorbeeld als je `ufw` gebruikt: `sudo ufw allow 18080` Voorbeeld als je `iptables` gebruikt: `sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 18080 -j ACCEPT`
### Download the current Monero Core binaries ### Download de huidige Monero Core-binaries
### Make a directory and extract the files. ### Maak een directory aan en pak de bestanden uit.
### Launch the daemon ### Start de daemon
### Options: ### Opties:
Show list of all options and settings: Een lijst met alle opties en instellingen weergeven:
Launch the daemon as a background process: De daemon starten als een achtergrondproces:
Monitor the output of `monerod` if running as daemon: De uitvoer van `monerod` als achtergrondproces loggen:
Keep the VPS secure with autoupdate: De VPS beveiligen met automatische updates: