English Dutch
cd monero
./monerod
cd monero
./monerod
### Download the current Monero Core binaries ### Download de huidige Monero Core-binaries
Example if using `ufw`: `sudo ufw allow 18080` Example if using `iptables`: `sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 18080 -j ACCEPT` Voorbeeld als je `ufw` gebruikt: `sudo ufw allow 18080` Voorbeeld als je `iptables` gebruikt: `sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 18080 -j ACCEPT`
https://help.ubuntu.com/community/AutomaticSecurityUpdates https://help.ubuntu.com/community/AutomaticSecurityUpdates
{% include disclaimer.html translated="no" translationOutdated="no" %} {% include disclaimer.html translated="yes" translationOutdated="no" %}
Keep the VPS secure with autoupdate: De VPS beveiligen met automatische updates:
### Launch the daemon ### Start de daemon
Launch the daemon as a background process: De daemon starten als een achtergrondproces:
## Linux, 64-bit (Ubuntu 16.04 LTS) ## Linux, 64-bits (Ubuntu 16.04 LTS)
### Make a directory and extract the files. ### Maak een directory aan en pak de bestanden uit.
### Make sure that port 18080 is open ### Zorg dat poort 18080 open staat
mkdir monero
tar -xjvf linux64 -C monero
mkdir monero
tar -xjvf linux64 -C monero
# monerod # monerod
./monerod --detach
./monerod --detach
./monerod --help
./monerod --help
`monerod` is the @daemon software that ships with the Monero tree. It is a console program, and manages the blockchain. While a bitcoin wallet manages both an account and the blockchain, Monero separates these: `monerod` handles the blockchain, and `monero-wallet-cli` handles the account. `monerod` is de daemon-software die onderdeel uitmaakt van de Monero-code. Het is een console-programma waarmee de blockchain wordt beheerd. Terwijl een Bitcoin-portemonnee zowel een account als de blockchain beheert, worden deze functies in Monero gescheiden: `monerod` beheert de blockchain en `monero-wallet-cli` beheert het account.
`monerod` uses this port to communicate with other nodes on the Monero network. `monerod` gebruikt deze poort om te communiceren met andere nodes op het Monero-netwerk.
Monitor the output of `monerod` if running as daemon: De uitvoer van `monerod` als achtergrondproces loggen:
### Options: ### Opties:
Show list of all options and settings: Een lijst met alle opties en instellingen weergeven: