English Dutch
cd monero
./monerod
cd monero
./monerod
Launch the daemon as a background process: De daemon starten als een achtergrondproces:
Monitor the output of `monerod` if running as daemon: De uitvoer van `monerod` als achtergrondproces loggen:
Keep the VPS secure with autoupdate: De VPS beveiligen met automatische updates:
This guide assumes you have already set up your VPS account and are using SSH to tunnel into the server console. Deze handleiding gaat ervan uit dat je al een VPS-account hebt ingesteld en SSH gebruikt als tunnel om te communiceren met de serverconsole.
### Download the current Monero Core binaries ### Download de huidige Monero Core-binaries
Show list of all options and settings: Een lijst met alle opties en instellingen weergeven:
https://help.ubuntu.com/community/AutomaticSecurityUpdates https://help.ubuntu.com/community/AutomaticSecurityUpdates
{% include disclaimer.html translated="no" translationOutdated="no" %} {% include disclaimer.html translated="yes" translationOutdated="no" %}
## Linux, 64-bit (Ubuntu 16.04 LTS) ## Linux, 64-bits (Ubuntu 16.04 LTS)
### Make a directory and extract the files. ### Maak een directory aan en pak de bestanden uit.
mkdir monero
tar -xjvf linux64 -C monero
mkdir monero
tar -xjvf linux64 -C monero
# monerod # monerod
./monerod --detach
./monerod --detach
`monerod` uses this port to communicate with other nodes on the Monero network. `monerod` gebruikt deze poort om te communiceren met andere nodes op het Monero-netwerk.
./monerod --help
./monerod --help
`monerod` is the @daemon software that ships with the Monero tree. It is a console program, and manages the blockchain. While a bitcoin wallet manages both an account and the blockchain, Monero separates these: `monerod` handles the blockchain, and `monero-wallet-cli` handles the account. `monerod` is de daemon-software die onderdeel uitmaakt van de Monero-code. Het is een console-programma waarmee de blockchain wordt beheerd. Terwijl een Bitcoin-portemonnee zowel een account als de blockchain beheert, worden deze functies in Monero gescheiden: `monerod` beheert de blockchain en `monero-wallet-cli` beheert het account.
### Options: ### Opties:
### Launch the daemon ### Start de daemon
tail -f ~/.bitmonero/bitmonero.log
tail -f ~/.bitmonero/bitmonero.log