English Polish
{% include disclaimer.html translated="no" translationOutdated="no" %} {% include disclaimer.html translated="yes" translationOutdated="no" %}
# monerod # monerod
`monerod` is the @daemon software that ships with the Monero tree. It is a console program, and manages the blockchain. While a bitcoin wallet manages both an account and the blockchain, Monero separates these: `monerod` handles the blockchain, and `monero-wallet-cli` handles the account. `monerod` jest oprogramowaniem daemona, które współpracuje z Monero. To program konsoli zarządzający łańcuchem bloków. Podczas gdy portfel Bitcoina zarządza zarówno kontem, jak i łańcuchem bloków, Monero rozdzielił je, aby `monerod` operował łańcuchem, a `monero-wallet-cli` kontem.
This guide assumes you have already set up your VPS account and are using SSH to tunnel into the server console. Ten przewodnik zakłada, że już założyłeś swoje konto VPS i używasz SSH do tunelowania do konsoli serwerowej.
## Linux, 64-bit (Ubuntu 16.04 LTS) ## Linux, 64-bit (Ubuntu 16.04 LTS)
### Make sure that port 18080 is open ### Upewnij się, że port 18080 jest otwarty
`monerod` uses this port to communicate with other nodes on the Monero network. `monerod` korzysta z tego portu do komunikacji z innymi węzłami w sieci Monero.
Example if using `ufw`: `sudo ufw allow 18080` Example if using `iptables`: `sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 18080 -j ACCEPT` Przykład przy użyciu `ufw`: `sudo ufw allow 18080` Przykład przy użyciu `iptables`: `sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 18080 -j ACCEPT`
### Download the current Monero Core binaries ### Ściągnij aktualne pliki binarne Centrum Monero
wget https://downloads.getmonero.org/linux64
wget https://downloads.getmonero.org/linux64
### Make a directory and extract the files. ### Załóż folder i wypakuj pliki
mkdir monero
tar -xjvf linux64 -C monero
mkdir monero
tar -xjvf linux64 -C monero
### Launch the daemon ### Uruchom daemona
cd monero
./monerod
cd monero
./monerod
### Options: ### Opcje:
Show list of all options and settings: Pokaż całą listę opcji i ustawień:
./monerod --help
./monerod --help
Launch the daemon as a background process: Uruchom daemona w tle:
./monerod --detach
./monerod --detach
Monitor the output of `monerod` if running as daemon: Monitoruj rezultaty `monerod`, jeśli daemon jest uruchomiony: