Key English Dutch
about->decentralization Decentralization Decentralisatie
about->history A Brief History Korte geschiedenis
about->history_para1 Monero was launched in April 2014. It was a fair, pre-announced launch of the CryptoNote reference code. There was no premine or instamine, and no portion of the block reward goes to development. See the original Bitcointalk thread Monero is gestart in april 2014. Het was een eerlijke, vooraf aangekondigde toepassing van de CryptoNote-referentiecode. Er was geen premine of instamine en ontwikkelaars ontvangen geen deel van de beloning per blok. Zie de oorspronkelijke discussie
about->history_para2 here. op Bitcointalk.
about->history_para3 The founder, thankful_for_today, proposed some controversial changes that the community disagreed with. A fallout ensued, and the Monero Core Team forked the project with the community following this new Core Team. This Core Team has provided oversight since. De oprichter, thankful_for_today, stelde een aantal controversiële wijzigingen voor waar de community het niet mee eens was. Er volgde een conflict en het Monero Core Team maakte een fork van het project. De community volgde dit nieuwe kernteam. Sindsdien leidt het Core Team het project.
about->history_para4 Monero has made several large improvements since launch. The blockchain was migrated to a different database structure to provide greater efficiency and flexibility, minimum ring signature sizes were set so that all transactions were private by mandate, and RingCT was implemented to hide the transaction amounts. Nearly all improvements have provided improvements to security or privacy, or they have facilitated use. Monero continues to develop with goals of privacy and security first, ease of use and efficiency second. Monero is sinds de start op verschillende punten verbeterd. De blockchain is gemigreerd naar een andere databasestructuur die efficiënter is en meer flexibiliteit biedt, een minimale grootte van ring-handtekeningen is ingesteld zodat alle transacties verplicht vertrouwelijk zijn, en RingCT is ingevoerd om de transactiebedragen te verbergen. Bijna alle veranderingen betekenden verbeteringen van de veiligheid en privacy of maakten het gebruik makkelijker. Monero wordt nog steeds ontwikkeld met privacy en veiligheid als eerste doel. Gebruiksgemak komt op de tweede plaats.
about->privacy Privacy Privacy
about->privacy_para Monero takes privacy seriously. Monero needs to be able to protect users in a court of law and, in extreme cases, from the death penalty. This level of privacy must be completely accessible to all users, whether they are technologically competent or have no idea how Monero works. A user needs to confidently trust Monero in a way that this person does not feel pressured into changing their spending habits for risk of others finding out. Monero neemt privacy serieus. Monero moet gebruikers in een rechtszaak kunnen beschermen en in extreme gevallen zelfs tegen de doodstraf. Dit niveau van privacy moet volledig toegankelijk zijn voor alle gebruikers, of ze nu technologisch begaafd zijn of geen idee hebben hoe Monero werkt. Gebruikers moeten zoveel vertrouwen in Monero kunnen hebben dat ze zich niet gedwongen voelen om hun uitgavenpatroon te veranderen uit angst dat anderen er achter komen.
about->security Security Veiligheid
about->security_para Users must be able to trust Monero with their transactions, without risk of error or attack. Monero gives the full block reward to the miners, who are the most critical members of the network who provide this security. Transactions are cryptographically secure using the latest and most resilient encryption tools available. Gebruikers moeten Monero kunnen vertrouwen met hun transacties, zonder het risico van fouten of aanvallen. Monero geeft de volledige beloning voor elk blok aan de miners, de belangrijkste deelnemers van het netwerk die voor deze beveiliging zorgen. Transacties zijn cryptografisch beveiligd met de nieuwste en meest robuuste versleutelingstechnieken die beschikbaar zijn.
about->values Our Values Onze waarden
about->values_para Monero is more than just a technology. It’s also what the technology stands for. Some of the important guiding philosophies are listed below. Monero is meer dan een technologie. Het is ook waar de technologie voor staat. Hieronder volgen een paar belangrijke principes.
blog->author Posted by Geplaatst door
blog->date Posted at Geplaatst op
contributing->develop Develop Programmeren
contributing->donate Donate Doneren
contributing->donate-other Other Overig
contributing->donate-other_para1 E-mail E-mail
contributing->donate-other_para2 for alternative means of donating or if you would like to become a sponsor for the Monero Project. voor andere manieren om geld te geven of als je een sponsor van het Monero-project wilt worden.
contributing->intro Monero is an open-source, community-driven project. Described below are several ways to support the project. Monero is een door de community gecreëerd open-sourceproject. Hier volgen verschillende manier om het project te steunen.