Key English Czech
command_line yes ano
command_line no ne
cryptonote::rpc_args Specify IP to bind RPC server Specifikuj IP ke spojení RPC serveru
cryptonote::rpc_args Allow IPv6 for RPC Povol IPv6 pro RPC
cryptonote::simple_wallet
Originating block heights:

Počáteční výšky bloků:
cryptonote::simple_wallet
|

|
cryptonote::simple_wallet |
|
cryptonote::simple_wallet the same transaction stejná transakce
cryptonote::simple_wallet Ring size must not be 0 Velikost prstence nemůže být 0
cryptonote::simple_wallet ring size %u is too small, minimum is %u velikost prstence %u je příliš malá, minimum je %u
cryptonote::simple_wallet ring size %u is too large, maximum is %u velikost prstence %u je příliš veliká, maximum je %u
cryptonote::simple_wallet wrong number of arguments špatný počet argumentů
cryptonote::simple_wallet payment id failed to encode id platby se nepodařilo nakódovat
cryptonote::simple_wallet failed to parse short payment ID from URI nepodařilo se naparsovat krátké ID platby z URI
cryptonote::simple_wallet Invalid last argument: Neplatný poslední argument:
Monero::AddressBookImpl Invalid destination address Neplatná cílová adresa
Monero::PendingTransactionImpl Attempting to save transaction to file, but specified file(s) exist. Exiting to not risk overwriting. File: Pokus o uložení transakce do souboru, ale daný soubor(y) už existuje(ý). Ukončuji aby se neriskovalo přepsání. Soubor:
Monero::PendingTransactionImpl Failed to write transaction(s) to file Nepodařilo se zapsat transakci(e) do souboru
Monero::PendingTransactionImpl daemon is busy. Please try again later. démon je zaneprázdněn. Prosím zkuste to znovu později.
Monero::PendingTransactionImpl transaction %s was rejected by daemon with status: transakce %s byla odmítnuta démonem se stavem: