The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
Key English Czech
Monero::PendingTransactionImpl no connection to daemon. Please make sure daemon is running. žádné připojení k démonovi. Ujistěte se, že démon je spuštěn.
Monero::WalletImpl transaction %s was rejected by daemon with status: transakce %s byla odmítnuta démonem se stavem:
cryptonote::simple_wallet Claimed change does not go to a paid address Vyžadovaná změna nepřijde na placenou adresu
cryptonote::simple_wallet Claimed change is larger than payment to the change address Vyžadovaná změna je větší než platba na adresu změny
cryptonote::simple_wallet Change goes to more than one address Změna přechází na více než jednu adresu
cryptonote::simple_wallet sending %s to %s posílá se %s do %s
cryptonote::simple_wallet with no destinations bez destinace
cryptonote::simple_wallet no change žádná změna
cryptonote::simple_wallet failed to save file soubor se nepodařilo uložit
cryptonote::simple_wallet Electrum-style word list failed verification Seznam slov ve stylu Electrum se nepodařilo ověřit
cryptonote::simple_wallet failed to parse address adresu se nepodařilo naparsovat
cryptonote::simple_wallet failed to parse secret view key tajný klíč pro zobrazení se nepodařilo naparsovat
cryptonote::simple_wallet failed to verify secret view key nepodařilo se ověřit tajný klíč zobrazení
cryptonote::simple_wallet failed to generate new wallet: nepodařilo se vygenerovat novou peněženku:
cryptonote::simple_wallet daemon is busy. Please try again later. démon je zaneprázdněn. Prosím zkuste to znovu později.
cryptonote::simple_wallet no connection to daemon. Please make sure daemon is running. žádné připojení k démonovi. Ujistěte se, že démon je spuštěn.
cryptonote::simple_wallet RPC error: RPC chyba:
cryptonote::simple_wallet Failed to write transaction(s) to file Nepodařilo se zapsat transakci(e) do souboru
cryptonote::simple_wallet This is a watch only wallet Toto je peněženka pouze na pozorování
cryptonote::simple_wallet Failed to sign transaction Transakci se nepodařilo podepsat