Key English Slovak
Monero::AddressBookImpl Invalid destination address Neplatná adresa príjemcu
Monero::AddressBookImpl Payment ID supplied: this is obsolete Dodané ID platby: je neplatné
Monero::PendingTransactionImpl Attempting to save transaction to file, but specified file(s) exist. Exiting to not risk overwriting. File: Pokúšam sa uložiť transakciu do súboru, ale súbor už existuje. Predchádzam prepisu súboru ukončením. Súbor:
Monero::PendingTransactionImpl Failed to write transaction(s) to file Zlyhalo zapísanie transakcie(ii) do súboru
Monero::PendingTransactionImpl daemon is busy. Please try again later. daemon je zaneprázdnený. Prosím, skúste to znovu neskôr.
Monero::PendingTransactionImpl no connection to daemon. Please make sure daemon is running. žiadne spojenie s daemonom. Prosím uistite sa, že daemon je spustený.
Monero::PendingTransactionImpl transaction %s was rejected by daemon with status: transakcia %s bola odmietnutá daemonom s výstupnou hláškou:
Monero::PendingTransactionImpl . Reason: . Dôvod:
Monero::PendingTransactionImpl Unknown exception: Neznáma výnimka:
Monero::PendingTransactionImpl Unhandled exception Neošetřená výnimka
Monero::PendingTransactionImpl Couldn't multisig sign data: Nemožno podpísať viacpodpisové (multisig) dáta:
Monero::PendingTransactionImpl Couldn't sign multisig transaction: Nemožno podpísať viacpodpisovú (multisig) transakciu:
Monero::UnsignedTransactionImpl This is a watch only wallet Táto peňaženka slúži iba na zobrazenie
Monero::UnsignedTransactionImpl Failed to sign transaction Zlyhalo podpísanie transakcie
Monero::UnsignedTransactionImpl Claimed change does not go to a paid address Nárokovaný výdavok nepríde na platenú adresu
Monero::UnsignedTransactionImpl Claimed change is larger than payment to the change address Nárokovaný výdavok je väčší ako platba na výdavkovú adresu
Monero::UnsignedTransactionImpl Change goes to more than one address Výdavok smeruje na viac ako jednu adresu
Monero::UnsignedTransactionImpl sending %s to %s odosiela sa %s do %s
Monero::UnsignedTransactionImpl with no destinations bez destinácií
Monero::UnsignedTransactionImpl %s change to %s %s zmeniť na %s