Key English Slovak
Monero::PendingTransactionImpl daemon is busy. Please try again later. daemon je zaneprázdnený. Prosím, skúste to znovu neskôr.
Monero::PendingTransactionImpl no connection to daemon. Please make sure daemon is running. žiadne spojenie s daemonom. Prosím uistite sa, že daemon je spustený.
Monero::PendingTransactionImpl Unhandled exception Neošetřená výnimka
Monero::PendingTransactionImpl Couldn't multisig sign data: Nemožno podpísať viacpodpisové (multisig) dáta:
Monero::PendingTransactionImpl Couldn't sign multisig transaction: Nemožno podpísať viacpodpisovú (multisig) transakciu:
Monero::UnsignedTransactionImpl sending %s to %s odosiela sa %s do %s
Monero::UnsignedTransactionImpl with no destinations bez destinácií
Monero::UnsignedTransactionImpl Loaded %lu transactions, for %s, fee %s, %s, %s, with min ring size %lu. %s Načítaných %lu transakcií, pre %s, poplatok %s, %s, %s, s minimálnou veľkosťou prstenca %lu. %s
Monero::WalletImpl daemon is busy. Please try again later. daemon je zaneprázdnený. Prosím skúste to znovu neskôr.
Monero::WalletImpl RPC error: Chyba RPC:
Monero::WalletImpl failed to get outputs to mix: %s zlyhalo získanie výstupov na zmixovanie: %s
Monero::WalletImpl Please sweep unmixable outputs. Prosím, upracte nemiešateľné výstupy.
Monero::WalletImpl not enough money to transfer, available only %s, sent amount %s nedostatok prostriedkov na transakciu, dostupné je %s, odosielané množstvo %s
Monero::WalletImpl failed to parse secret spend key zlyhala analýza tajného kľúča na míňanie
Monero::WalletImpl Neither view key nor spend key supplied, cancelled Ani kľuč pre zobrazenie ani kľúč pre míňanie neboli dodané, zrušené
Monero::WalletImpl failed to verify secret spend key zlyhalo overenie tajného kľúča na míňanie
Monero::WalletImpl spend key does not match address kľúč na míňanie sa nezhoduje s adresou
Monero::WalletImpl failed to generate new wallet: zlyhalo vygenerovanie novej peňaženky:
Monero::WalletImpl Electrum seed is empty Seed electrum je prázdny
Monero::WalletImpl failed to save file zlyhalo uloženie súboru