English Swedish
anonymity set anonymitetsuppsättning
blockchain blockkedja
block height blockhöjd
block reward blockbelöning
block time blocktid
change växel
coinbase transaction coinbase-transaktion
confidential transaction konfidentiell transaktion
confirmation bekräftelse
cryptocurrency kryptovaluta
dust damm
emission utgivning
fork förgrening
fungibility fungibilitet
fungible fungibel
integrated address integrerad adress
ledger liggare
mine utvinna
miner utvinnare
mining utvinning