The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
Key English Bulgarian
SettingsInfo Are you sure you want to rebuild the wallet cache?
The following information will be deleted
- Recipient addresses
- Tx keys
- Tx descriptions

The old wallet cache file will be renamed and can be restored later.
Сигурни ли сте, че искате да възстановите кеша на портфейла?
Следната информация ще бъде изтрита
- Адрес на получателя
- Tx ключове
- Tx описания

Старият файл на кеша ще бъде преименуван и може да бъде възстановен по-късно.
Transfer
Number of transactions:
Брой на транзакциите:
Transfer
Transaction #%1
Транзакция #%1
Transfer
Recipient:
Получател:
Transfer
payment ID:
платежно ID:
Transfer
Amount:
Сума:
Transfer
Fee:
Такса:
Transfer
Ringsize:
Размер на пръстен:
Transfer Connected daemon is not compatible with GUI.
Please upgrade or connect to another daemon
Свързаният демон не е съвместим с версията на граф. интерфейс. Моля обновете го или се свържете към друг демон
main Couldn't generate a proof because of the following reason:
Не може да генерира доказателство заради следната причина: