The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
Key English Bulgarian
Keys WARNING: Do not reuse your Monero keys on another fork, UNLESS this fork has key reuse mitigations built in. Doing so will harm your privacy. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не използвайте повторно вашите Монеро ключове в друго разклонение, ОСВЕН ако това разклонение няма вградени смекчения при повторно използване на ключове. Ако ги използвате ще застрашите сигурността си
Receive Failed to save QrCode to Неуспех при записа на QR Code до
SettingsInfo Embedded Monero version: Вградена Монеро версия
SettingsInfo Are you sure you want to rebuild the wallet cache?
The following information will be deleted
- Recipient addresses
- Tx keys
- Tx descriptions

The old wallet cache file will be renamed and can be restored later.
Сигурни ли сте, че искате да възстановите кеша на портфейла?
Следната информация ще бъде изтрита
- Адрес на получателя
- Tx ключове
- Tx описания

Старият файл на кеша ще бъде преименуван и може да бъде възстановен по-късно.
SettingsInfo Wallet log path: Път до лог-а на Портфейла
SettingsLayout Hide balance Скрий баланса
SettingsLayout After След
SettingsWallet Logs out of this wallet. Излизане от този портфейл
SharedRingDB This sets which outputs are known to be spent, and thus not to be used as privacy placeholders in ring signatures. Това задава кои изходящи заявки е известно, че са похарчени и съответно не бива да се ползват за сигурност в пръстенови подписи.
Transfer No valid address found at this OpenAlias address, but the DNSSEC signatures could not be verified, so this may be spoofed Не е открит валиден адрес в този OpenAlias, но DNSSEC подписите не могат да бъдат потвърдени, следователно този адрес може да е подправен
Transfer Can't load unsigned transaction: Can't Зареди неподписана транзакция:
Transfer
Number of transactions:
Брой на транзакциите:
Transfer
Transaction #%1
Транзакция #%1
Transfer
Recipient:
Получател:
Transfer
payment ID:
платежно ID:
Transfer
Amount:
Сума:
Transfer
Fee:
Такса:
Transfer
Ringsize:
Размер на пръстен:
Transfer Can't submit transaction: Не може да изпрати транзация:
Transfer Connected daemon is not compatible with GUI.
Please upgrade or connect to another daemon
Свързаният демон не е съвместим с версията на граф. интерфейс. Моля обновете го или се свържете към друг демон