Key English Bulgarian
main Tap again to close... Чукнете веднъж за да затворите...
WizardModeRemoteNodeWarning Remote nodes are useful if you are not able/don't want to download the whole blockchain, but be advised that malicious remote nodes could compromise some privacy. They could track your IP address, track your "restore height" and associated block request data, and send you inaccurate information to learn more about transactions you make. Чуждите нодове са полезни ако не сте способни или не желаете да свалите целия блокчейн на компютъра си. Имайте предвид, че злонамерени чужди нодове могат да разкрият част от личната ви информация като IP адресът ви, "височината" от която възстановявате блокчейна (кога е създаден портфейла ви), както и да ви изпращат частична или невярна информация за да научат повече за вас и транзакциите ви.
SettingsNode Daemon startup flags Флагове за стартиране на Демона
Sign File Файл
History Success Успех
SettingsWallet Success Успех
Mining Manage miner Управляване на копача
SettingsLayout Custom decorations Украса по избор
SharedRingDB Browse Търси
Sign Browse Търси
WizardDaemonSettings Browse Търси
WizardWalletInput Browse Търси
NetworkStatusItem Searching node Търсене на сървър
WizardOpenWallet1 Browse filesystem Търсене в хард диска
SharedRingDB You should only have to load a file when you want to refresh the list. Manual adding/removing is possible if needed. Трябва да зареждате файл само когато искате да опресните списъка. Ръчно добавяне/премахване е възможно при нужда.
WizardModeBootstrap This mode will use a remote node whilst also syncing the blockchain. This is different from the first menu option (Simple mode), since it will only use the remote node until the blockchain is fully synced locally. It is a reasonable tradeoff for most people who care about privacy but also want the convenience of an automatic fallback option. Този режим използва чужд нод докато синхронизира блокчейна на вашия компютър. Това е различно от първата опция (Лесен режим), тъй като ще използва чужд нод само докато получите свое лично копие на блокчейна. Препоръчителна опция за хора които искат защита на личните данни, както и удобството от резервен вариант при необходимост.
WizardModeRemoteNodeWarning This mode is ideal for managing small amounts of Monero. You have access to basic features for making and managing transactions. It will automatically connect to the Monero network so you can start using Monero immediately. Този режим е пригоден за работа с малки суми. Позволява достъп до основните функции за създаване на транзакции. Ще ви свърже с мрежата автоматично за да можете да ползвате Монеро веднага.
main This address received %1 monero, with %2 confirmation(s). Този адрес получи %1 монеро с %2 потвърждение(я).
main This address received %1 monero, but the transaction is not yet mined Този адрес получи %1 монеро, но транзакцията все-още не е изкопана
main This address received nothing Този адрес не е получил нищо