Key English Bulgarian
History Updated description. Описанието е обновено.
History Primary address Главен адрес
History Tx ID: Tx ID:
History Address: Адрес:
History Payment ID: Платежно ID:
History Tx key: Tx ключ:
History Tx note: Tx бележка:
History Destinations: Направления:
History Rings: Пръстени:
History Success Успех
History CSV file written to: %1 CSV файл запазен в: %1
History Tip: Use your favorite spreadsheet software to sort on blockheight. Подск.: Използвай Ексел да сортираш резултатите.
History Error Грешка
History Error exporting transaction data. Грешка при експорт на информацията относно транзакцията.
InputDialog Cancel Отказ
InputDialog Ok Добре
Keys Mnemonic seed Семена за запомняне
Keys WARNING: Do not reuse your Monero keys on another fork, UNLESS this fork has key reuse mitigations built in. Doing so will harm your privacy. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не използвайте повторно вашите Монеро ключове в друго разклонение, ОСВЕН ако това разклонение няма вградени смекчения при повторно използване на ключове. Ако ги използвате ще застрашите сигурността си
Keys WARNING: Copying your seed to clipboard can expose you to malicious software, which may record your seed and steal your Monero. Please write down your seed manually. ВНИМАНИЕ: Моля запишете кода на ръка. Ако имате вирус, копирането на секретния код може да го разкрие и така да бъде откраднато вашето Монеро.
Keys Export wallet Изнасяне на портфейл