Key English Bulgarian
ProgressBar %1 blocks remaining: %1 блока остават:
Transfer 64 hexadecimal characters 64 шестнадесетични символа
WizardModeBootstrap About the bootstrap mode Относно стартовия режим с временен външен нод
WizardModeRemoteNodeWarning About the simple mode Относно лесния режим
LeftPanel Account Сметка
WizardRestoreWallet1 Account address (public) Адрес на сметката (публичен)
Account Accounts Сметки
AddressBook Add Добави
WizardDaemonSettings Additionally, you may specify a bootstrap node to use Monero immediately. По желание, може да определите първоначален нод за да използвате Монеро веднага.
Sign Address Адрес
TxKey Address Адрес
AddressBook Address Адрес
Transfer Address Адрес
History Address: Адрес:
AddressBook Address book Адресна книга
LeftPanel Address book Адресна книга
Account Address copied to clipboard Адресът е копиран в клипборда
AddressBook Address copied to clipboard Адресът е копиран в клипборда
Receive Address copied to clipboard Адресът е копиран в клипборда
Receive Addresses Адреси