Key English Bulgarian
Transfer Address Адрес
History Address: Адрес:
SettingsNode Bootstrap Address Адрес за първоначално стартиране (bootstrap)
Receive Addresses Адреси
WizardSummary Daemon address Адрес на демона
AddressBook Address book Адресна книга
LeftPanel Address book Адресна книга
TxKey Recipient's wallet address Адрес на портфейла на получателя
WizardRestoreWallet1 Account address (public) Адрес на сметката (публичен)
Account Address copied to clipboard Адресът е копиран в клипборда
AddressBook Address copied to clipboard Адресът е копиран в клипборда
Receive Address copied to clipboard Адресът е копиран в клипборда
AddressBook Address found, but the DNSSEC signatures could not be verified, so this address may be spoofed Адресът е намерен, но DNSSEC подписите не могат да бъдат потвърдени, следователно този адрес може да е подправен
Transfer Address found, but the DNSSEC signatures could not be verified, so this address may be spoofed Адресът е намерен, но DNSSEC подписите не могат да бъдат потвърдени, следователно този адрес може да е подправен
TxKey If a payment had several transactions then each must be checked and the results combined. Ако плащане е имало няколко транзакции, тогава всяка трябва да бъде проверена и резултатите – сравнени.
Merchant Enable sales tracker Активирай проследяване на продажбите
StandardDropdown Slow (x0.2 fee) Бавна (такса х0.2)
Transfer Slow (x0.2 fee) Бавна (такса х0.2)
SettingsNode The blockchain is downloaded to your computer. Provides higher security and requires more local storage. Блокчейнът е свален на вашия компютър. Това повишава сигурността но заема повече място на диска(ГБ!).
WizardHome Number of KDF rounds: Брой KDF рундове: