The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
Key English Catalan
Account Set the label of the selected account: Configureu l'etiqueta del compte seleccionat:
Account Balance All Saldo total
Account Total balance: Balanç total:
Account Copied to clipboard S'ha copiat al porta-retalls
Account Total unlocked balance: Balanç total desbloquejat:
Account Accounts Comptes
Account Edit account label
Account Copy address to clipboard
Account Address copied to clipboard L'adreça s'ha copiat al porta-retalls
Account Create new account Crea un compte nou
Account Set the label of the new account: Estableix l'etiqueta del compte nou:
AddressBook Save your most used addresses here Desa aquí les adreces més utilitzades
AddressBook This makes it easier to send or receive Monero and reduces errors when typing in addresses manually. Això facilita enviar o rebre Monero i redueix els errors quan s'escriuen manualment les adreces.
AddressBook Add an address Afegeix una adreça
AddressBook Address book Llibreta d'adreces
AddressBook Send to this address
AddressBook See transactions
AddressBook Edit address label
AddressBook Copy address to clipboard
AddressBook Address copied to clipboard S'ha copiat l'adreça al porta-retalls