Key English Catalan
main Payment proof check Revisar comprovant de pagament
main Bad signature Signatura incorrecta
main This address received %1 monero, with %2 confirmation(s). Aquesta adreça ha rebut %1 monero, amb %2 confirmacion(s).
main Closing wallet... S'està tancant la cartera...
main Daemon failed to start El daemon ha fallat al arrencar
main Please check your wallet and daemon log for errors. You can also try to start %1 manually. Comprovi si hi ha errors al portamonedes i als registres del daemon. També pots provar d'iniciar %1 manualment.
main Creating transaction... S'està creant la transacció...
main Sending transaction ... Enviant transacció ...
main Couldn't send the money: No s'han pogut enviar els diners:
main Information Informació
main This address received %1 monero, but the transaction is not yet mined Aquesta adreça ha rebut %1 monero, però la transacció encara no ha estat minada
main This address received nothing Aquesta adreça no ha rebut res
main Good signature Signatura correcta
main Wrong password Contrasenya incorrecta
main Warning Advertència
main Error: Filesystem is read only Error: El sistema d'arxius és només de lectura
main Warning: There's only %1 GB available on the device. Blockchain requires ~%2 GB of data. Advertència: Hi ha només %1 GB disponible al dispositiu. La blockchain requereix ~%2 GB de dades.
main Note: There's %1 GB available on the device. Blockchain requires ~%2 GB of data. Nota: Hi ha %1 GB disponible al dispositiu. La blockchain requereix ~%2 GB de dades.
main Note: lmdb folder not found. A new folder will be created. Nota: no s'ha trobat la carpeta lmdb. Es crearà una nova carpeta.
main Password changed successfully Contrasenya canviada amb èxit