Key English Catalan
ProgressBar %1 blocks remaining: %1 blocs restants:
History %1 transactions total, showing %2. %1 total de transaccions, se'n mostren %2.
Transfer 64 hexadecimal characters 64 caràcters hexadecimales
Merchant Leave this page Abandonar aquesta pàgina
WizardDaemonSettings Additionally, you may specify a bootstrap node to use Monero immediately. Addicionalment, vostè pot especificar un node d'arrencada per fer servir Monero de forma immediata.
Mining Manage miner Administrar miner
Sign Address Adreça
TxKey Address Adreça
AddressBook Address Adreça
Transfer Address Adreça
History Address: Adreça:
Receive Address copied to clipboard Adreça copiada al porta-retalls
WizardSummary Bootstrap address Adreça d'arrancada
SettingsNode Bootstrap Address Adreça d'arrencada
WizardRestoreWallet1 Account address (public) Adreça del compte (pública)
WizardSummary Daemon address Adreça del daemon
TxKey Recipient's wallet address Adreça del portamonedes del destinatari
Transfer No address found Adreça no trobada
AddressBook Invalid address Adreça no vàlida
History Primary address Adreça principal