Key English Catalan
Keys Primary address Adreça principal
Transfer Address found, but the DNSSEC signatures could not be verified, so this address may be spoofed Adreça trobada, però les signatures DNSSEC no s'han pogut verificar, per tant aquesta adreça ha pogut ser compromesa
Receive Addresses Adreces
main Warning Advertència
Keys WARNING: Copying your seed to clipboard can expose you to malicious software, which may record your seed and steal your Monero. Please write down your seed manually. ADVERTÈNCIA: copiar la vostra llavor al porta-retalls pot exposar-vos a programari maliciós, el qual podria enregistrar la vostra llavor i robar els vostres Monero. Si us plau, escriviu la vostra llavor manualment.
main Warning: There's only %1 GB available on the device. Blockchain requires ~%2 GB of data. Advertència: Hi ha només %1 GB disponible al dispositiu. La blockchain requereix ~%2 GB de dades.
PasswordDialog Warning: passphrase entry on host is a security risk as it can be captured by malware. It is advised to prefer device-based passphrase entry. Advertència: introduir la contrasenya en un servidor és un risc de seguretat, ja que pot ser interceptada per programari maliciós. És preferible introduir la contrasenya a través d'un dispositiu.
Keys WARNING: Do not reuse your Monero keys on another fork, UNLESS this fork has key reuse mitigations built in. Doing so will harm your privacy. ADVERTÈNCIA: No reutilitzeu les claus de Monero en una altra bifurcació, LLEVAT que aquesta bifurcació incorpori mitigacions en la reutilització de claus. Fer això perjudicarà la vostra privadesa.
Merchant WARNING: no connection to daemon ADVERTÈNCIA: Sense connexió al daemon
AddressBook Add Afegeix
AddressBook Add an address Afegeix una adreça
AddressBook Add address Afegeix una adreça
AddressBook Add a name... Afegeix un nom...
Transfer Add description Afegir descripció
Transfer Add payment ID Afegir ID de pagament
SharedRingDB This sets which outputs are known to be spent, and thus not to be used as privacy placeholders in ring signatures. Això estableix quines sortides se sap que s'han gastat, i per tant no utilitzar-les com marcadors de privacitat en les signatures d'anell.
AddressBook This makes it easier to send or receive Monero and reduces errors when typing in addresses manually. Això facilita enviar o rebre Monero i redueix els errors quan s'escriuen manualment les adreces.
SharedRingDB This records rings used by outputs spent on Monero on a key reusing chain, so that the same ring may be reused to avoid privacy issues. Això registra anells utilitzats en les sortides de Monero en una cadena de reutilització de claus, de manera que es pugui reutilitzar el mateix anell per evitar problemes de privacitat.
SharedRingDB Help Ajuda
History Blockheight Alçada de blocs