Key English Czech
Keys (View Only Wallet - No mnemonic seed available) (Peneženka pouze pro prohlížení - Není k dispozici seznam záložních slov)
SettingsInfo Are you sure you want to rebuild the wallet cache?
The following information will be deleted
- Recipient addresses
- Tx keys
- Tx descriptions

The old wallet cache file will be renamed and can be restored later.
Jste si jisti, že chcete znovu vytvořit cache paměť peněženky?
Následující informace budou smazána
- Adresa příjemce
- Tx klíče
- Tx popisky

Starý soubor s cache pamětí bude přejmenován a může být následně obnoven.