The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
Key English Czech
SettingsInfo Are you sure you want to rebuild the wallet cache?
The following information will be deleted
- Recipient addresses
- Tx keys
- Tx descriptions

The old wallet cache file will be renamed and can be restored later.
Jste si jisti, že chcete znovu vytvořit cache paměť peněženky?
Následující informace budou smazána
- Adresa příjemce
- Tx klíče
- Tx popisky

Starý soubor s cache pamětí bude přejmenován a může být následně obnoven.
SharedRingDB This sets which outputs are known to be spent, and thus not to be used as privacy placeholders in ring signatures. Toto určuje, o kterých výstupech je známo, že jsou utráceny, a proto nejsou používány jako záložní prvky ochrany soukromí v podepisovacích kruzích.