The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
Key English Czech
Account Total unlocked balance: Zůstatek k dispozici:
SettingsInfo Are you sure you want to rebuild the wallet cache?
The following information will be deleted
- Recipient addresses
- Tx keys
- Tx descriptions

The old wallet cache file will be renamed and can be restored later.
Jste si jisti, že chcete znovu vytvořit cache paměť peněženky?
Následující informace budou smazána
- Adresa příjemce
- Tx klíče
- Tx popisky

Starý soubor s cache pamětí bude přejmenován a může být následně obnoven.
SharedRingDB This sets which outputs are known to be spent, and thus not to be used as privacy placeholders in ring signatures. Toto určuje, o kterých výstupech je známo, že jsou utráceny, a proto nejsou používány jako záložní prvky ochrany soukromí v podepisovacích kruzích.