The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
Key English Czech
Account Total unlocked balance: Zůstatek k dispozici:
Keys (View Only Wallet - No mnemonic seed available) (Peneženka pouze pro prohlížení - Není k dispozici seznam záložních slov)
Merchant It's up to you whether to accept unconfirmed transactions or not. It is likely they'll be confirmed in short order, but there is still a possibility they might not, so for larger values you may want to wait for one or more confirmation(s) Je zcela na vás zda příjmete nepotvrzenou transakci. Je velice pravděpobodné že transkace bude potvrezná v blízké době, ale je tu také možnost že ne, pro větší částky by bylo leší vyčkat alespoň je jedno a více potvrzení.
SettingsInfo Are you sure you want to rebuild the wallet cache?
The following information will be deleted
- Recipient addresses
- Tx keys
- Tx descriptions

The old wallet cache file will be renamed and can be restored later.
Jste si jisti, že chcete znovu vytvořit cache paměť peněženky?
Následující informace budou smazána
- Adresa příjemce
- Tx klíče
- Tx popisky

Starý soubor s cache pamětí bude přejmenován a může být následně obnoven.
SettingsWallet Logs out of this wallet. Odhlásit se z této peněženky
SharedRingDB This sets which outputs are known to be spent, and thus not to be used as privacy placeholders in ring signatures. Toto určuje, o kterých výstupech je známo, že jsou utráceny, a proto nejsou používány jako záložní prvky ochrany soukromí v podepisovacích kruzích.
SharedRingDB In order to avoid nullifying the protection afforded by Monero's ring signatures, an output should not be spent with different rings on different blockchains. While this is normally not a concern, it can become one when a key-reusing Monero clone allows you to spend existing outputs. In this case, you need to ensure this existing outputs uses the same ring on both chains.<br>This will be done automatically by Monero and any key-reusing software which is not trying to actively strip you of your privacy.<br>If you are using a key-reusing Monero clone too, and this clone does not include this protection, you can still ensure your transactions are protected by spending on the clone first, then manually adding the ring on this page, which allows you to then spend your Monero safely.<br>If you do not use a key-reusing Monero clone without these safety features, then you do not need to do anything as it is all automated.<br> Aby se zabránilo zrušení ochrany poskytované kruhovými podpisy v Monero, je třeba zajistit, že výstup nebude utracen vícekrát v rámci různých kruhových podpisů na různých blockchainech. Toto běžně není problém pokud nevznikne Monero klon, který umožňuje opakované použití stejných klíčů. V takovém případě byste si měli být jisti, že jsou v obou blockchainech použity tytéž kruhy.<br>Toto bude ověřeno pokud nebudete používat Monero klon, který nerespektuje vaše soukromí.<br>Pokud použijete Monero umožňující opakované použití klíčů, můžete se stále ochránit tím, že utratíte mince v Monero klonu neobsahujícím tuto ochranu a pak přidáte informace o takto použitém kruhu na této stránce. Tím bude zajištěno, že tentýž kruh nebude zde použit podruhé.<br>Pokud nepoužíváte Monero umožňující opakované použití klíče, pak se tímto netřeba zabývat.