Key English Lithuanian
Mining Your daemon must be synchronized before you can start mining Jūsų jungtis turi būti sinchronizuota, kad galėtumėte pradėti kasimą
History Yes Taip
NetworkStatusItem Wrong version Neteisinga versija
SettingsWallet Wrong password Neteisingas slaptažodis
main Wrong password Neteisingas slaptažodis
Utils Wrong password Neteisingas slaptažodis
main Warning: There's only %1 GB available on the device. Blockchain requires ~%2 GB of data. Įspėjimas: Tik %1 GB liko įrenginyje. Blokų grandinė reikalauja ~%2 GB laisvos vietos.
Merchant WARNING: no connection to daemon ĮSPĖJIMAS: nėra susijungimo su jungtimi
Keys WARNING: Do not reuse your Monero keys on another fork, UNLESS this fork has key reuse mitigations built in. Doing so will harm your privacy. ĮSPĖJIMAS: Pakartotinai nenaudokite savo Monero raktų kitoje atšakoje, NEBENT ši atšaka turi pakartotinio naudojimo švelninimo priemones. Panaudojus jūsų privatumas gali būti pažeistas.
main Warning Įspėjimas
SettingsInfo Wallet path: Piniginės kelias:
WizardSummary Wallet path Piniginės kelias
WizardSummary Wallet name Piniginės pavadinimas
WizardWalletInput Wallet name Piniginės pavadinimas
SettingsInfo Wallet log path: Piniginės istorijos kelias:
WizardWalletInput Wallet location Piniginės vieta
main Wallet is synchronized Piniginė sinchronizuota
Transfer Wallet is not connected to daemon. Piniginė neprijungta prie jungties.
LeftPanel Wallet Piniginė
main Waiting for daemon to sync jaukiama jungties sinchronizacijos