Key English Slovak
main Yes
main Wrong password Zlé heslo
main Save transaction file
main Send transaction
main Warning Varovanie
main Error: Filesystem is read only Chyba: Súborový systém je iba na čítanie
main Warning: There's only %1 GB available on the device. Blockchain requires ~%2 GB of data. Varovanie: Na zariadení je k dispozícii iba %1 GB. Blockchain vyžaduje ~%2 GB dát.
main Note: There's %1 GB available on the device. Blockchain requires ~%2 GB of data. Poznámka: Na zariadení je k dispozícii %1 GB. Blockchain vyžaduje ~%2 GB dát.
main Note: lmdb folder not found. A new folder will be created. Poznámka: priečinok lmdb nebol nájdený. Bude vytvorený nový priečinok.
main Password changed successfully Heslo bolo úspešne zmenené
main Error: Chyba:
main Primary account
main Autosaved the wallet
main Failed to autosave the wallet
main Local node is running
main Do you want to stop local node or keep it running in the background?
main Force stop
main Keep it running
main Tap again to close... Pre zatvorenie klikni znova...
main Checking local node status...