The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
Key English Slovak
SharedRingDB You should only have to load a file when you want to refresh the list. Manual adding/removing is possible if needed. Ak chcete aktualizovať zoznam, stačí ho nahrať. Manuálne pridanie/odstránenie je možné v prípade potreby.
WizardCreateWallet4 You're all set up! Koniec nastavenia!
WizardRestoreWallet4 You're all set up! Všetko je nastavené!
Mining Your daemon must be synchronized before you can start mining Daemon musí byť zosynchronizovaný pred tým ako začneš ťažiť
History Yes
main Yes
NetworkStatusItem Wrong version Nesprávna verzia
SettingsWallet Wrong password Nesprávne heslo
main Wrong password Zlé heslo
Utils Wrong password
SettingsLayout Wrong password
main Would you like to register Monero GUI Desktop entry?
WizardHome Welcome to Monero
main Warning: There's only %1 GB available on the device. Blockchain requires ~%2 GB of data. Varovanie: Na zariadení je k dispozícii iba %1 GB. Blockchain vyžaduje ~%2 GB dát.
PasswordDialog Warning: passphrase entry on host is a security risk as it can be captured by malware. It is advised to prefer device-based passphrase entry.
Merchant WARNING: no connection to daemon VAROVANIE: žiadne pripojenie k daemonu
Keys WARNING: Do not reuse your Monero keys on another fork, UNLESS this fork has key reuse mitigations built in. Doing so will harm your privacy. VAROVANIE: Nepoužívaj svoje Monero kľúče znova na inom forku, JEDINE AK ten fork má zabudované opatrenia na opätovné použite kľúčov. Utrpí tým Tvoje súkromie.
Keys WARNING: Copying your seed to clipboard can expose you to malicious software, which may record your seed and steal your Monero. Please write down your seed manually. UPOZORNENIE: Kopírovanie vašich slov do schránky môže zaznamenať škodlivý softvér, a spôsobiť tak ukradnutie Vášho monero vkladu. Zadajte vaše slová ručne.
main Warning Varovanie
SettingsInfo Wallet restore height: