Key English Slovak
SettingsWallet Store this information safely to recover your wallet in the future. Uschovaj tieto informácie bezpečne pre obnovenie svojej peňaženky v budúcnosti
SettingsWallet Successfully rescanned spent outputs. Preskenovanie minutých výstupov (spent outputs) prebehlo úspešne
SettingsWallet Use this feature if you think the shown balance is not accurate. Použi túto funkciu ak si myslíš, že zobrazený zostatok nie je správny